Trouvé 691 Résultats pour: ljudi

 • oni, dakle, ljudi koji su zlobno ozloglasili zemlju bijahu pomoreni pred Jahvom. (Knjiga Brojeva 14, 37)

 • Od onih ljudi koji su išli da istraže zemlju ostadoše na životu jedino Jošua, sin Nunov, i Kaleb, sin Jefuneov. (Knjiga Brojeva 14, 38)

 • ustanu protiv Mojsija zajedno sa dvjesta pedeset Izraelaca, glavara zajednice, uglednih na skupštini i ljudi na glasu. (Knjiga Brojeva 16, 2)

 • Zatim ovako progovori zajednici: "Odstupite od šatora tih opakih ljudi! Ne dotièite se nièega što je njihovo, da ne budete uništeni zbog svih njihovih grijeha." (Knjiga Brojeva 16, 26)

 • ako ovi ljudi umru kao što umru i svi ljudi; ako ih pohodi sudbina kakva pohodi sve ljude, onda me Jahve nije poslao. (Knjiga Brojeva 16, 29)

 • Ali ako Jahve uèini neèuveno: ako zemlja rastvori svoje ralje i proguta ih sa svim što je njihovo te živi siðu u Šeol, onda znajte da su ovi ljudi prezreli Jahvu." (Knjiga Brojeva 16, 30)

 • Ali sukne oganj od Jahve te proždre dvjesta i pedeset ljudi koji su prinosili tamjan. (Knjiga Brojeva 16, 35)

 • Svako prvoroðenèe svih biæa - kako ljudi tako i životinja - što se prinose Jahvi neka bude tvoje. Samo pusti da se otkupi prvenac od ljudi i prvenèe od neèiste stoke. (Knjiga Brojeva 18, 15)

 • "Ne prolazi!" - odgovori. I Edom mu izaðe u susret s mnogo ljudi i s velikom silom. (Knjiga Brojeva 20, 20)

 • Bog doðe Bileamu i upita: "Tko su ti ljudi s tobom?" Bileam odgovori Bogu: (Knjiga Brojeva 22, 9)

 • Noæu Bog doðe Bileamu pa mu rekne: "Ako su ti ljudi došli da te pozovu, ustani, poði s njima! Ali da èiniš samo što ti ja reknem!" (Knjiga Brojeva 22, 20)

 • Nato je zemlja rastvorila svoje ralje i progutala ih zajedno s Korahom, kad je smrt pograbila tu skupinu i oganj proždro dvjesta i pedeset ljudi. Tako su postali opomenom. (Knjiga Brojeva 26, 10)


“Não desperdice suas energias em coisas que geram preocupação, perturbação e ansiedade. Uma coisa somente é necessária: elevar o espírito e amar a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina