Trouvé 3474 Résultats pour: Ili

 • A prinese i Abel od prvine svoje stoke, sve po izbor pretilinu. Jahve milostivo pogleda na Abela i njegovu žrtvu, (Knjiga Postanka 4, 4)

 • Ovo je povijest Adamova roda. Kad je Bog stvorio èovjeka, napravio ga je na priliku svoju; (Knjiga Postanka 5, 1)

 • U ona su vremena - a i kasnije - na zemlji bili Nefili, kad su Božji sinovi opæili s ljudskim kæerima pa im one raðale djecu. To su oni od starine po snazi glasoviti ljudi. (Knjiga Postanka 6, 4)

 • Ovo je povijest Noinih sinova: Šema, Hama i Jafeta, kojima su se rodili sinovi poslije Potopa. (Knjiga Postanka 10, 1)

 • Glavno uporište njegova kraljevstva bili su: Babilon, Erek, Akad i Kalne, svi u zemlji Šinearu. (Knjiga Postanka 10, 10)

 • pa Patrušani, Kasluhijci i Kaftorci, od kojih su potekli Filistejci. (Knjiga Postanka 10, 14)

 • A i Šemu - praocu svih sinova Eberovih i starijem bratu Jafetovu - rodili se sinovi. (Knjiga Postanka 10, 21)

 • Ali kako su se ljudi selili s istoka, naiðu na jednu dolinu u zemlji Šinearu i tu se nastane. (Knjiga Postanka 11, 2)

 • Jahve se spusti da vidi grad i toranj što su ga gradili sinovi èovjeèji. (Knjiga Postanka 11, 5)

 • Abram proðe zemljom do mjesta Šekema - do hrasta More. Kanaanci su onda bili u zemlji. (Knjiga Postanka 12, 6)

 • Dvanaest su godina služili Kedor-Laomera, ali trinaeste godine dignu se na ustanak. (Knjiga Postanka 14, 4)

 • U èetrnaestoj godini digne se Kedor-Laomer i kraljevi koji su bili s njim te potuku Refaimce u Ašterot Karnajimu, Zuzijce u Hamu, Emijce na ravnici Kirjatajimu, (Knjiga Postanka 14, 5)


“A prática das bem-aventuranças não requer atos de heroísmo, mas a aceitação simples e humilde das várias provações pelas quais a pessoa passa.” São Padre Pio de Pietrelcina