1. U one dane Matatija, sin Ivana Šimunova, sveæenik iz koljena Joaribova, ode iz Jeruzalema i udari sjedište u Modinu.

2. A imao je pet sinova: Ivana prozvana Gadi,

3. Šimuna prozvana Tasi,

4. Judu prozvana Makabej,

5. Eleazara prozvana Avaran, Jonatu prozvana Afus.

6. Videæi kakva se bogohulstva zbivaju u Judeji i u Jeruzalemu, Matatija

7. zavapi: "Jao, zar se zato rodih da gledam zator svog naroda i zator Svetoga grada pa da besposlen sjedim dok nam ga predaju u ruke neprijatelja - Svetište naše u ruke tuðinaca?

8. Svetište njegovo postade k'o èovjek bez èasti,

9. posuðe, slava njegova, za plijen opljaèkano; nejaèad njegova po trgovima poklana, mladiæi njegovi hrana oštrim maèevima!

10. Ima li naroda kojemu ne pripade dio našega kraljevstva, koji ne prigrabi sebi plijena našega?!

11. Sav mu je nakit otet, slobodu zamijeni s ropstvom.

12. Gle, Svetište naše - ljepota i slava naša - opustje, oskvrnuše ga pogani!

13. Èemu nam život?"

14. I razdrije Matatija i njegovi sinovi svoju odjeæu, navukoše kostrijet i proplakaše gorko.

15. Uto kraljevi ljudi, poslani da sile na otpad, doðoše u Modin da prinude na žrtvovanje.

16. Mnogi su od Izraela prišli k njima. Ali Matatija i njegovi sinovi ostadoše postojani.

17. Kraljevi ljudi priðu Matatiji i stanu ga nagovarati: "Ti si èovjek ugledan u ovom gradu, èastan i utjecajan; uz tebe su tvoji sinovi i braæa.

18. Priði dakle prvi i izvrši zapovijed kraljevu, kao što to uèiniše drugi narodi, ostali Judejci i preostalo stanovništvo Jeruzalema, pa æeš i ti i tvoji sinovi uæi u krug kraljevih prijatelja i bit æete èašæeni srebrom i zlatom i mnogim darovima."

19. Matatija im jakim glasom odgovori: "Neka se i svi narodi pod kraljevom vlašæu njemu pokore tako te svaki od njih odstupi od bogoštovlja svojih predaka i privoli njegovim naredbama,

20. ja i moji sinovi i sva braæa moja slijedit æemo Savez otaca svojih.

21. Ne dalo Nebo da ostavimo Zakon i zapovijedi.

22. I zato ne možemo poslušati kraljevih naloga da prestupimo svoje bogoštovlje ni udesno ni ulijevo."

23. Tek što je on to kazao, a Židov neki priðe pred oèima sviju da prema kraljevoj zapovijedi žrtvuje na žrtveniku u Modinu.

24. Vidje to Matatija, razgnjevi se i srce mu zadrhta, obuzet pravednim gnjevom, potrèi i zakla ga na žrtveniku.

25. U isti èas ubi i kraljeva èovjeka koji je silio na žrtvovanje i obori žrtvenik.

26. Tako provali njegova gorljivost za Zakon kao nekoæ Pinhasova protiv Zimrija, sina Šalumova.

27. Matatija tada stade vikati gradom iza glasa: "Svaki koji gori ljubavlju za Zakon i stoji uza Savez, neka ide za mnom."

28. I pobjegoše u gore on i njegovi sinovi, ostavivši u gradu sve svoje.

29. Mnogi tada kojima je bilo stalo do pravednosti i do pravde pobjegoše u pustinju

30. sa svojom djecom i ženama i sa svom stokom, jer se zlo oborilo na njih.

31. I bi javljeno kraljevim ljudima i posadi koja bijaše u Jeruzalemu, u Davidovu gradu, da su ljudi koji su prekršili kraljevu zapovijed odbjegli u pustinjska skrovišta.

32. Jaka vojska dade se za njima u potjeru i stiže ih. Svrstaše se protiv njih, spremni da zametnu s njima bitku u dan subotnji.

33. I poruèiše im: "Dosta je! Iziðite, pokorite se kraljevu nalogu da spasite život!"

34. Ali im oni odgovoriše: "Ne izlazimo i neæemo se pokoriti kraljevu nalogu da skvrnemo dan subotnji."

35. Napadoše ih bez oklijevanja.

36. A oni im nisu uzvraæali: ni da bi se kamenom na njih nabacili, a kamoli da se utvrde u svojim skrovištima.

37. "Umrimo svi," govorahu, "u svojoj nedužnosti. Svjedoèe nam nebo i zemlja da nas ubijate nepravedno."

38. I zagna se vojska na njih u samu subotu te izginuše svi oni sa svojom djecom i ženama i stokom - oko tisuæu duša.

39. Doznaše za to Matatija i njegove pristalice i proplakaše gorko:

40. "Ako uèinimo svi mi tako", rekoše jedan drugomu, "kao ova naša braæa, i ne poðemo u boj protiv pogana za svoj život i za svoje svetinje, ubrzo æe nas istrijebiti sa zemlje."

41. I tako toga dana donesoše odluku: "Tko god nas napadne u dan subotnji, vojevat æemo protiv njega da svi ne izginemo kao što izgiboše braæa naša u zbjegovima."

42. Pridružila im se i zajednica Hasidejaca, poizbor junaka u Izraelu, sve ljudi odanih Zakonu.

43. I svi drugi koji su bježali od progonstva pridruživali se njima, i tako im je raslo pojaèanje.

44. Prikupila se tako cijela vojska te su udarali u svom gnjevu na krivce i u svojoj srdžbi na bezakonike. Ostali se razbježaše - da se spase - po poganskim zemljama.

45. A Matatija i njegove pristalice stanu obilaziti i razvaljivati žrtvenike.

46. Silom su obrezivali neobrezane djeèake koje bi našli na podruèju Izraela.

47. Progonili su drske tuðince. I pothvat im je uspijevao.

48. Zaštitili su tako Zakon od ruku pogana i kraljeva i ne dadoše da osili sila grešnièka.

49. A kada se Matatijini dani primicahu kraju, reèe on svojim sinovima: "U ovo vrijeme, gle, osilila se drskost i pogrda; nastalo je doba razora i ljutog gnjeva.

50. Djeco moja! Gorljivo se zauzmite za Zakon i život svoj izložite za Savez naših otaca.

51. Spominjite se djela što ih oci naši izvršiše u svoje vrijeme. Steæi æete tako slavu veliku, bit æe vam besmrtno ime.

52. Nije li se Abraham vjeran pokazao u kušnji i nije li mu to uzeto u pravednost?

53. A Josip je u svojoj nevolji oèuvao zapovijed i postao gospodar Egipta.

54. Pinhas, otac naš, nosio se gorljivošæu i primio je obeæanje vjeènog sveæeništva.

55. Jošua je ispunio nalog i postao sucem Izraela.

56. Kaleb je u zboru bio svjedok istini i zato mu pripade baština u zemlji.

57. Davidu, jer bijaše pobožan, kraljevsko je prijestolje zauvijek dano u baštinu.

58. Ilija, jer bijaše gorljiv borac Zakona, bi uznesen na nebo.

59. Hananija, Azarja i Mišael vjerom se spasiše iz plamena.

60. Daniel zbog svoje nedužnosti bi izbavljen iz lavljih ralja.

61. Razmotrite i vidite iz koljena u koljeno: svi koji se u nj uzdaše ne poklekoše nikada.

62. Ne strašite se prijetnja grešnikovih, jer slava bezbožnikova za gnojište je i za hranu crvima.

63. Danas se visoko diže, sutra ga veæ naæi ne možeš: u prah svoj se vratio, propale mu osnove.

64. Junaci mi, djeco, budite; Zakona se èvrsto držite da se u njem proslavite.

65. Evo vam Šimuna, brata vašega: znam ga, èovjek je razuman; slušajte ga uvijek, on æe vam biti otac!

66. Juda Makabej, poizbor junak od svoje mladosti, bit æe vam vojskovoða i zapovijedat æe u ratu protiv pogana.

67. Skupite oko sebe sve koji vrše Zakon i osvetite svoj narod.

68. Milo za drago vratite poganima i držite se propisa Zakona."

69. Tada ih Matatija blagoslovi i bi pridružen svojim ocima.

70. Umro je u godini sto èetrdeset i šestoj; sahraniše ga u grobnici otaca njegovih u Modinu. Oplakao ga je sav Izrael. Ê(166.-160. prije Krista)

“Cada Missa lhe obtém um grau mais alto de gloria no Céu!” São Padre Pio de Pietrelcina