1. Poslije nekog vremena, o žetvi pšenice, Samson doðe da pohodi svoju ženu, donijevši joj kozle i reèe: "Želim uæi k svojoj ženi u ložnicu." Ali mu tast ne dopusti.

2. "Mislio sam," reèe mu on, "da si je zamrzio, pa sam je dao tvome drugu. Ali zar njezina mlaða sestra nije ljepša od nje? Uzmi je namjesto one!"

3. Samson mu odgovori: "Ovaj put neæu biti krivac Filistejcima kad im uèinim zlo."

4. I ode Samson, ulovi tri stotine lisica, uze luèi i, okrenuvši rep prema repu, stavi jednu luè meðu dva repa.

5. Tad zapali luèi, pusti lisice u filistejska polja i popali im snopove, i nepokošeno žito, i vinograde, i maslinike.

6. Filistejci zapitaše: "Tko je to uèinio?" Odgovoriše im: "Samson, Timnjaninov zet, zato što mu tast oduze ženu i dade je njegovu drugu." Tad Filistejci odoše i spališe onu ženu i njenu obitelj.

7. "Kad ste to uèinili", reèe im Samson, "neæu mirovati dok vam se ne osvetim."

8. I sve ih izudara uzduž i poprijeko i žestoko ih porazi. Poslije toga ode u spilju Etamske stijene i ondje se nastani.

9. Tad Filistejci krenuše, utaboriše se u Judi i raširiše do Lehija.

10. "Zašto ste pošli na nas?" - upitaše ih Judejci. A oni im odgovoriše: "Pošli smo da svežemo Samsona i da mu uèinimo kako je on uèinio nama."

11. Tri tisuæe Judejaca odoše tada k spilji Etamske stijene i rekoše Samsonu: "Zar ne znaš da Filistejci nama gospodare? Zašto si nam onda to uèinio?" On im odgovori: "Kako oni meni, tako ja njima!" A oni mu rekoše:

12. "Doðosmo da te svežemo i predamo u ruke Filistejaca." "Zakunite mi se", reèe im, "da me neæete ubiti."

13. "Ne", odgovoriše mu, "mi æemo te samo svezati i predati u njihove ruke, ali te zacijelo ne želimo pogubiti." Onda ga svezaše sa dva nova užeta i odvedoše iz spilje.

14. Kad ga dovedoše u Lehi i kad Filistejci, vièuæi od radosti, pojuriše na nj, duh Jahvin zahvati ga i užeta na njegovim rukama postadoše kao laneni konci, spaljeni ognjem, i spadoše mu s ruku.

15. Spazivši još sirovu magareæu èeljust, pruži on ruku, uze onu èeljust i pobi njome tisuæu ljudi.

16. Tad reèe Samson: "Magareæom èeljusti gomile prebih, Magareæom èeljusti tisuæu pobih."

17. Rekavši to, baci èeljust iz ruke. Zato odonda ono mjesto zovu Ramat Lehi.

18. Kako bijaše jako ožednio, zavapi Jahvi govoreæi: "Ti si izvojštio ovu veliku pobjedu rukama svoga sluge, a zar sada moram umrijeti od žeði i pasti u ruke neobrezanima?"

19. Tad Jahve rasijeèe udubinu što je kod Lehija i voda poteèe iz nje. Samson se napi i vrati mu se snaga, oživje mu duh. Zato su onom izvoru dali ime En Hakore, a postoji još i danas u Lehiju.

20. Samson bijaše sudac u Izraelu za vrijeme filistejske vladavine dvadeset godina.

“Que Maria seja toda a razão da sua existência e o guie ao porto seguro da eterna salvação. Que Ela lhe sirva de doce modelo e inspiração na virtude da santa humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina