1. Izraelci su opet okrenuli da èine ono što Jahvi nije po volji i Jahve ih predade u ruke Filistejcima za èerdeset godina.

2. A bijaše neki èovjek iz Sore, od Danova plemena, po imenu Manoah. Žena mu bila nerotkinja i nije imala djece.

3. Toj se ženi ukaza Anðeo Jahvin i reèe joj: "Ti si neplodna i nisi raðala.

4. Ali se odsad pazi: da ne piješ ni vina ni žestoka piæa i da ne jedeš ništa neèisto.

5. Jer, zatrudnjet æeš, evo, i rodit æeš sina. I neka mu britva ne prijeðe po glavi, jer æe od majèine utrobe dijete biti Bogu posveæeno - bit æe nazirej Božji i on æe poèeti izbavljati Izraela iz ruke Filistejaca."

6. Žena ode i kaza mužu: "Božji èovjek došao k meni, lice mu kao u Božjeg anðela, puno dostojanstva. Nisam ga upitala odakle je došao, niti mi on kaza svog imena.

7. Ali mi je rekao: 'Ti æeš zaèeti i roditi sina. Ne pij odsad ni vina ni žestoka piæa i ne jedi ništa neèisto jer æe ti dijete biti nazirej Božji od majèine utrobe do smrti.'"

8. Tada se Manoah pomoli Jahvi i reèe: "Molim te, Gospode, neka Božji èovjek koga si jednom poslao doðe još jednom k nama i pouèi nas što æemo èiniti s djetetom kad se rodi!"

9. Jahve usliši Manoaha i Anðeo Jahvin doðe opet k ženi dok je sjedila u polju. Manoah, muž njezin, ne bijaše kraj nje.

10. Žena brzo otrèa da obavijesti muža i reèe mu: "Gle, ukazao mi se èovjek koji mi je došao onog dana."

11. Manoah ustade, poðe za ženom i kada doðe k èovjeku, upita ga: "Jesi li ti onaj što je govorio s ovom ženom?" A on odgovori: "Jesam."

12. "Kada se ispuni ono što si rekao", opet æe Manoah, "po kojim propisima i kako treba postupati s djetetom?"

13. Anðeo Jahvin odgovori Manoahu: "Neka se žena èuva svega što sam joj zabranio.

14. Neka ne uživa ništa što dolazi od vinove loze, neka ne pije ni vina ni žestoka piæa, neka ne jede ništa neèisto i neka se drži svega što sam joj zapovjedio."

15. Tada reèe Manoah Anðelu Jahvinu: "Rado bismo te ustavili i pogostili jaretom."

16. Anðeo Jahvin nato æe Manoahu: "Sve da me i ustaviš, ja ne bih jeo tvoga jela; nego ako želiš žrtvovati paljenicu, prinesi je Jahvi." Manoah, ne znajuæi da je to Anðeo Jahvin,

17. reèe tada Anðelu Jahvinu: "Kako ti je ime, da te možemo èastiti kada se ispuni što si obeæao."

18. Anðeo Jahvin odgovori mu: "Zašto pitaš za moje ime? Ono je tajanstveno."

19. Manoah nato uze jare i prinos te ga na stijeni kao paljenicu žrtvova Jahvi koji èini tajanstvene stvari.

20. Kada se poèe dizati plamen sa žrtvenika k nebu, podiže se Anðeo Jahvin u tome plamenu. Kad to vidješe Manoah i njegova žena, padoše nièice.

21. Anðeo Jahvin nije se više ukazivao Manoahu i njegovoj ženi. Manoah tada shvati da je to Anðeo Jahvin.

22. "Zacijelo æemo umrijeti", reèe ženi, "jer smo vidjeli Boga."

23. "Da nas je htio usmrtiti", odgovori mu žena, "ne bi iz naše ruke primio paljenice ni prinosa i ne bi nam dao da sve to vidimo niti da takvo što èujemo."

24. Žena rodi sina i nadjenu mu ime Samson. Dijete odraste i Jahve ga blagoslovi.

25. I Jahvin duh bijaše s njim u Danovu taboru, izmeðu Sore i Eštaola.

“Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina