1. Isus im ponovno prozbori u prispodobama:

2. "Kraljevstvo je nebesko kao kad neki kralj pripravi svadbu sinu svomu.

3. Posla sluge da pozovu uzvanike na svadbu. No oni ne htjedoše doæi.

4. Opet posla druge sluge govoreæi: 'Recite uzvanicima: Evo, objed sam ugotovio. Junci su moji i tovljenici poklani i sve pripravljeno. Doðite na svadbu!'"

5. "Ali oni ne mareæi odoše - jedan na svoju njivu, drugi za svojom trgovinom.

6. Ostali uhvate njegove sluge, zlostave ih i ubiju.

7. Nato se kralj razgnjevi, posla svoju vojsku i pogubi one ubojice, a grad im spali."

8. "Tada kaže slugama: 'Svadba je, evo, pripravljena ali uzvanici ne bijahu dostojni.

9. Poðite stoga na raskršæa i koga god naðete, pozovite na svadbu!'"

10. "Sluge iziðoše na putove i sabraše sve koje naðoše - i zle i dobre. I svadbena se dvorana napuni gostiju.

11. Kad kralj uðe pogledati goste, spazi ondje èovjeka koji ne bijaše odjeven u svadbeno ruho.

12. Kaže mu: 'Prijatelju, kako si ovamo ušao bez svadbenoga ruha?' A on zanijemi.

13. Tada kralj reèe poslužiteljima: 'Svežite mu ruke i noge i bacite ga van u tamu, gdje æe biti plaè i škrgut zubi.'

14. Doista, mnogo je zvanih, malo izabranih."

15. Tada farizeji odoše i održaše vijeæe kako da Isusa uhvate u rijeèi.

16. Pošalju k njemu svoje uèenike s herodovcima da ga upitaju: "Uèitelju! Znamo da si istinit te po istini putu Božjem uèiš i ne mariš tko je tko jer nisi pristran.

17. Reci nam, dakle, što ti se èini: je li dopušteno dati porez caru ili nije?"

18. Znajuæi njihovu opakost, reèe Isus: "Zašto me iskušavate, licemjeri?

19. Pokažite mi porezni novac!" Pružiše mu denar.

20. On ih upita: "Èija je ovo slika i natpis?"

21. Odgovore: "Carev." Kaže im: "Podajte dakle caru carevo, a Bogu Božje."

22. Èuvši to, zadive se pa ga ostave i odu.

23. Toga dana pristupiše k njemu saduceji, koji vele da nema uskrsnuæa, i upitaše ga:

24. "Uèitelju, Mojsije reèe: Umre li tko bez djece, neka se njegov brat oženi njegovom ženom te podigne porod bratu svomu.

25. Bijaše tako u nas sedmero braæe. Prvi se oženi i umrije bez poroda ostavivši ženu svom bratu.

26. Tako i drugi i treæi, sve do sedmoga.

27. A nakon svih umrije i žena.

28. Kojemu æe dakle od te sedmorice biti žena o uskrsnuæu? Jer sva su je sedmorica imala."

29. Odgovori im Isus: "U zabludi ste jer ne razumijete Pisama ni sile Božje.

30. Ta u uskrsnuæu niti se žene niti udavaju, nego su kao anðeli na nebu.

31. A što se tièe uskrsnuæa mrtvih, zar niste èitali što vam reèe Bog:

32. Ja sam Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev? Nije on Bog mrtvih, nego živih!"

33. Èuvši to, mnoštvo osta zaneseno njegovim naukom.

34. A kad su farizeji èuli kako ušutka saduceje, okupiše se,

35. a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskuša, upita:

36. "Uèitelju, koja ja zapovijed najveæa u Zakonu?"

37. A on mu reèe: "Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim.

38. To je najveæa i prva zapovijed.

39. Druga, ovoj slièna: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga.

40. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci."

41. Kad se farizeji skupiše, upita ih Isus:

42. "Što mislite o Kristu? Èiji je on sin?" Kažu mu: "Davidov."

43. A on æe njima: "Kako ga onda David u Duhu naziva Gospodinom, kad veli:

44. Reèe Gospod Gospodinu mojemu: 'Sjedi mi zdesna dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim?'

45. Ako ga dakle David naziva Gospodinom, kako mu je sin?"

46. I nitko mu nije mogao odgovoriti ni rijeèi, niti se od toga dana tko usudio upitati ga bilo što.

“De todos os que vierem pedir meu auxílio, nunca perderei nenhum!” São Padre Pio de Pietrelcina