1. U spisima se nalazi kako je prorok Jeremija prisilno iseljenima zapovjedio da uzmu vatre, kako je veæ spomenuto,

2. i kako je tim prisilno iseljenima prorok preporuèio, kad im je davao Zakon, da ne zaborave zapovijedi Gospodnjih i ne zastrane vjerom kad budu gledali ukrašene zlatne i srebrne likove.

3. Takvim i sliènim rijeèima opominjaše ih da ne odvrgnu Zakon od srca.

4. U tom je spisu pisalo kako je prorok po Božjem nadahnuæu sa sobom ponio Šator i Kovèeg saveza, pa se uspeo na goru na koju se bio popeo Mojsije i odakle je motrio Božju baštinu.

5. Stigavši onamo, Jeremija naðe stan u peæini, unese u nj Šator i Kovèeg i kadioni žrtvenik, a ulaz zagradi.

6. Neki od njegovih pratilaca došli su zatim da oznaèe put, ali ga nisu mogli naæi.

7. Kad je to saznao Jeremija, prekorio ih je ovako: "Ovo mjesto bit æe nepoznato sve dok Bog ponovo ne sabere svoj narod i ne smiluje mu se.

8. Tada æe Gospodin ponovo pokazati sve ove predmete i vidjet æe se Gospodinova slava i Oblak, kao što se pojavio za Mojsija i kad je Salomon molio da hram bude velièanstveno posveæen."

9. Tu se takoðer pripovijedalo kako je Salomon, nadaren mudrošæu, prinio žrtvu posvete i završetka Hrama.

10. Isto onako kako je Mojsije molio Gospodina i s neba siðe oganj i sažga žrtvu, tako je i Salomon molio te je oganj sišao i sagorio žrtve.

11. Mojsije bijaše rekao: "Zato što se nije pojela, okajnica je spaljena."

12. Tako je i Salomon svetkovao osam dana.

13. O tome se pripovijeda i u spisima i uspomenama Nehemijinim, i još kako je on, sastavljajuæi knjižnicu, sakupio knjige o kraljevima, o prorocima i o Davidu, a tako i darovnice kraljeva.

14. Isto je tako Juda sabrao sve knjige, razasute zbog rata koji se vodio protiv nas, i sad su u našim rukama.

15. Ako vam, dakle, trebaju, pošaljite nam glasnike da vam ih donesu.

16. Pišemo vam zato što namjeravamo svetkovati oèišæenje Hrama. Bilo bi, dakle, lijepo da i vi te dane svetkujete.

17. Bog je spasio sav svoj narod i svima dao baštinu, kraljevstvo, sveæeništvo i Svetište - pa æe nam se Bog, kako se nadamo

18. jer je Zakonom obeæao, uskoro smilovati i sabrati nas iz krajeva pod nebom na Sveto mjesto. On nas je izbavio iz velikih zala i oèistio mjesto.

19. Povijest Jude Makabeja i njegove braæe, oèišæenje velikog Hrama, obnovu žrtvenika;

20. zatim bojeve protiv Antioha Epifana i njegova sina Eupatora;

21. nadalje, nebeska ukazanja u prilog junaka koji su se velikodušno borili za židovstvo, tako da su, premda malobrojni, oplijenili svu zemlju i barbarske horde natjerali u bijeg;

22. zatim kako su ponovo osvojili Svetište, slavno u svem svijetu, oslobodili Grad, uspostavili zakone kojima je prijetilo ukinuæe, jer im se Gospod smilovao sa svom svojom blagošæu;

23. sve je to Jason Cirenac ocrtao u pet knjiga, a mi æemo pokušati da zbijemo u jedno djelo.

24. S obzirom na obilje brojeva i na teškoæu na koju, zbog opsežnosti graðe, nailaze oni koji se upuštaju u povijesna izlaganja,

25. nastojali smo pružiti duhovnu okrepu onima koji žele èitati, lako štivo onima koji bi te èinjenice htjeli upamtiti, a svima bez razlike korist.

26. Nama koji smo se latili muènog posla skraæivanja ono nije laka zadaæa nego rad koji stoji znoja i bdjenja.

27. Ali kao što nije lako onome koji prireðuje gozbu i nastoji zadovoljiti druge, i mi æemo, da zaslužimo zahvalnost mnogih, radosno podnijeti ovaj muèni posao.

28. Prepuštajuæi povjesnièaru brigu da podrobno opisuje svaki dogaðaj, mi æemo se truditi da dademo pojednostavnjen prikaz.

29. Kao što se graditelj nove kuæe mora pobrinuti za èitavu zgradu, a onaj koji je ukrašuje i oslikava voštanim bojama treba da misli što dolazi u obzir za ukrašivanje, tako treba da bude u našem poslu.

30. Udubiti se u stvar, istraživati izvore i zalaziti u pojedinosti - to je dužnost pisca povijesti.

31. A onomu koji sažima treba dopustiti da bude kratak u izlaganju, kloneæi se iscrpne povijesti.

32. Poènimo, dakle, izlaganje, kad smo se toliko zadržali na predgovoru; bilo bi glupo razvlaèiti predgovor povijesti, a zbijati samu povijest.

“Rezai e continuai a rezar para não ficardes entorpecidos”. São Padre Pio de Pietrelcina