1. Az írásokban azt is megtalálni, hogy Jeremiás próféta megparancsolta az elhurcoltaknak, hogy vigyenek a tûzbõl, amint errõl szó volt.

2. Azt is lelkükre kötötte a próféta az elhurcoltaknak, amikor átadta nekik a törvényt, hogy ne feledkezzenek meg az Úr parancsairól, s ne tévelyedjen el szívük a pompás arany- és ezüstbálványok láttán.

3. Más hasonló szavakkal is intette õket, hogy ne hagyják a törvényt lelkükbõl kiveszni.

4. Az is benne van az Írásban, hogy a próféta isteni sugallatra elrendelte, hogy a sátort és a szövetség ládáját vigyék utána. Aztán fölment arra a hegyre, amelyre Mózes ment az Istentõl örökségül kapott földet megnézni.

5. Megérkezvén Jeremiás talált egy barlangszerû lakóhelyet, oda vitte a sátort, a szövetség ládáját és az illatáldozat oltárát. Aztán eltorlaszolta a bejáratot.

6. Kísérõi közül néhányan visszatértek, hogy megjelöljék az utat, de nem találták.

7. Amikor Jeremiás ezt megtudta, e szavakkal korholta õket: "A helynek ismeretlennek kell maradnia mindaddig, míg Isten újra egybe nem gyûjti népét, és meg nem könyörül rajta.

8. Akkor az Úr majd kinyilvánítja ezt a helyet. Megjelenik az Úr dicsõsége és a felhõ, mint Mózes idejében, és akkor, amikor Salamon imádkozott, hogy a templom fölszentelése magasztos legyen."

9. De azt is megírták, hogy a templom befejezésekor és fölszentelésekor milyen áldozatot mutatott be a bölcs;

10. hogyan könyörgött Mózes az Úrhoz, mire aztán tûz hullott alá az égbõl és elemésztette az áldozatot; ugyanígy imádkozott Salamon is, és tûz hullott alá, és megemésztette az égõáldozatot.

11. Mózes az mondta: "Mivel az engesztelõ áldozatot nem fogyasztották el, a tûz emésztette meg."

12. Így Salamon is nyolc napig tartó ünnepet tartott.

13. Az írásokban, a Nehemiás emlékezetére írt följegyzésekben ugyanez olvasható. Aztán még az, hogy könyvtárat létesített, ahova összegyûjtötte a királyok és a próféták könyveit, Dávid írásait és a királyok adományleveleit.

14. Ugyanígy Júdás is összegyûjtötte a háborúkban elkallódott könyveket. A kezünkben vannak.

15. Ha valamire szükségetek van, küldjetek embereket, és vitessétek el magatoknak.

16. Azért írunk nektek, mert meg akarjuk ünnepelni a templomszentelést. Szép volna, ha ezeket a napokat ti is megülnétek.

17. Isten megszabadította népét, és odaajándékozta nekik örökségül az országot, a királyságot, a papságot és a szentélyt,

18. amint a törvényben megígérte. Bízunk Istenben, hogy hamarosan megkönyörül rajtunk, és minden égtáj felõl újra összegyûjt bennünket a szent helyen. Már eddig is nagy veszedelembõl mentett ki és megtisztította a szent helyet.

19. Júdásnak, a Makkabeusnak, és testvéreinek a történetét, a fönséges templom megtisztítását és az oltár fölszentelését,

20. továbbá az Antiochusz Epifánész és fia, Eupátor elleni háborúkat, az égi jelenéseket azok javára,

21. akik a zsidóságért oly dicsõ hõstetteket vittek végbe, hogy bár kevesen voltak, az egész országot visszafoglalták, a barbár hordákat kiûzték

22. és visszaszerezték az egész földkerekségen híres templomot, a várost fölszabadították, a már-már érvényüket vesztett törvényeknek meg érvényt szereztek, mert az Úr irgalmas volt jóságában -

23. ezeket Kirenei Jázon mind megírta, öt könyvében. Mi megkíséreljük egy könyvben röviden összefoglalni.

24. Mert a töméntelen számra gondoltunk, és azokra a nehézségekre, amelyek a tudnivalók bõségébõl azok számára adódnak, akik bele akarnak mélyedni a részletekbe.

25. Ezért arra törekedtünk, hogy az olvasni vágyónak kellemes olvasmányt, a tanulni akarónak pedig emlékeztetõt nyújtsunk, röviden szólva, minden olvasónak hasznára legyünk.

26. Számunkra, akik vállaltuk a rövidítés munkáját, természetesen nem volt könnyû, ellenkezõleg, izzadságba és virrasztásba került,

27. ahogy vendégséget rendezni és a vendégeket kielégíteni sem könnyû. De sokak javára való tekintettel szívesen vállaljuk a fáradságot.

28. A részletek alapos tanulmányozását átengedjük a történetíróknak. Magunk arra törekszünk, hogy egyszerû összefoglalást adjunk.

29. Ahogy új épület emelésekor is az építõre hárul az egész épület gondja, a díszítõnek és a festõnek pedig a díszítés a dolga, úgy tetszik, velünk is hasonlóképpen áll a helyzet.

30. A történet elsõ megírójának a feladata a kutatás, a források alapos tanulmányozása és a részletek feltárása.

31. A könyv átdolgozójának megengedhetõ, hogy a kívánt módon lerövidítve szóljon, és a részletekbe menõ elbeszélésrõl lemondjon.

32. Kezdjük hát az elbeszélést, hiszen máris soká idõztünk az elõszónál. Balgaság volna az elõszót nyújtani, a történetet magát meg rövidre fogni.

“Que Maria seja toda a razão da sua existência e o guie ao porto seguro da eterna salvação. Que Ela lhe sirva de doce modelo e inspiração na virtude da santa humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina