50. apekriqh ihsouV kai eipen autw oti eipon soi eidon se upokatw thV sukhV pisteueiV meizw toutwn oyei

“Seja modesto no olhar.” São Padre Pio de Pietrelcina