50. apekriqh ihsouV kai eipen autw oti eipon soi eidon se upokatw thV sukhV pisteueiV meizw toutwn oyei

“Uma só coisa é necessária: estar perto de Jesus”. São Padre Pio de Pietrelcina