50. apekriqh ihsouV kai eipen autw oti eipon soi eidon se upokatw thV sukhV pisteueiV meizw toutwn oyei

“As almas! As almas! Se alguém soubesse o preço que custam”. São Padre Pio de Pietrelcina