1. h agnoeite adelfoi ginwskousin gar nomon lalw oti o nomoV kurieuei tou anqrwpou ef oson cronon zh

2. h gar upandroV gunh tw zwnti andri dedetai nomw ean de apoqanh o anhr kathrghtai apo tou nomou tou androV

3. ara oun zwntoV tou androV moicaliV crhmatisei ean genhtai andri eterw ean de apoqanh o anhr eleuqera estin apo tou nomou tou mh einai authn moicalida genomenhn andri eterw

4. wste adelfoi mou kai umeiV eqanatwqhte tw nomw dia tou swmatoV tou cristou eiV to genesqai umaV eterw tw ek nekrwn egerqenti ina karpoforhswmen tw qew

5. ote gar hmen en th sarki ta paqhmata twn amartiwn ta dia tou nomou enhrgeito en toiV melesin hmwn eiV to karpoforhsai tw qanatw

6. nuni de kathrghqhmen apo tou nomou apoqanonteV en w kateicomeqa wste douleuein hmaV en kainothti pneumatoV kai ou palaiothti grammatoV

7. ti oun eroumen o nomoV amartia mh genoito alla thn amartian ouk egnwn ei mh dia nomou thn te gar epiqumian ouk hdein ei mh o nomoV elegen ouk epiqumhseiV

8. aformhn de labousa h amartia dia thV entolhV kateirgasato en emoi pasan epiqumian cwriV gar nomou amartia nekra

9. egw de ezwn cwriV nomou pote elqoushV de thV entolhV h amartia anezhsen egw de apeqanon

10. kai eureqh moi h entolh h eiV zwhn auth eiV qanaton

11. h gar amartia aformhn labousa dia thV entolhV exhpathsen me kai di authV apekteinen

12. wste o men nomoV agioV kai h entolh agia kai dikaia kai agaqh

13. to oun agaqon emoi gegonen qanatoV mh genoito alla h amartia ina fanh amartia dia tou agaqou moi katergazomenh qanaton ina genhtai kaq uperbolhn amartwloV h amartia dia thV entolhV

14. oidamen gar oti o nomoV pneumatikoV estin egw de sarkikoV eimi pepramenoV upo thn amartian

15. o gar katergazomai ou ginwskw ou gar o qelw touto prassw all o misw touto poiw

16. ei de o ou qelw touto poiw sumfhmi tw nomw oti kaloV

17. nuni de ouketi egw katergazomai auto all h oikousa en emoi amartia

18. oida gar oti ouk oikei en emoi toutestin en th sarki mou agaqon to gar qelein parakeitai moi to de katergazesqai to kalon ouc euriskw

19. ou gar o qelw poiw agaqon all o ou qelw kakon touto prassw

20. ei de o ou qelw egw touto poiw ouketi egw katergazomai auto all h oikousa en emoi amartia

21. euriskw ara ton nomon tw qelonti emoi poiein to kalon oti emoi to kakon parakeitai

22. sunhdomai gar tw nomw tou qeou kata ton esw anqrwpon

23. blepw de eteron nomon en toiV melesin mou antistrateuomenon tw nomw tou nooV mou kai aicmalwtizonta me tw nomw thV amartiaV tw onti en toiV melesin mou

24. talaipwroV egw anqrwpoV tiV me rusetai ek tou swmatoV tou qanatou toutou

25. eucaristw tw qew dia ihsou cristou tou kuriou hmwn ara oun autoV egw tw men noi douleuw nomw qeou th de sarki nomw amartiaV

“Façamos o bem, enquanto temos tempo à nossa disposição. Assim, daremos glória ao nosso Pai celeste, santificaremos nós mesmos e daremos bom exemplo aos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina