1. ton de asqenounta th pistei proslambanesqe mh eiV diakriseiV dialogismwn

2. oV men pisteuei fagein panta o de asqenwn lacana esqiei

3. o esqiwn ton mh esqionta mh exouqeneitw kai o mh esqiwn ton esqionta mh krinetw o qeoV gar auton proselabeto

4. su tiV ei o krinwn allotrion oikethn tw idiw kuriw sthkei h piptei staqhsetai de dunatoV gar estin o qeoV sthsai auton

5. oV men krinei hmeran par hmeran oV de krinei pasan hmeran ekastoV en tw idiw noi plhroforeisqw

6. o fronwn thn hmeran kuriw fronei kai o mh fronwn thn hmeran kuriw ou fronei o esqiwn kuriw esqiei eucaristei gar tw qew kai o mh esqiwn kuriw ouk esqiei kai eucaristei tw qew

7. oudeiV gar hmwn eautw zh kai oudeiV eautw apoqnhskei

8. ean te gar zwmen tw kuriw zwmen ean te apoqnhskwmen tw kuriw apoqnhskomen ean te oun zwmen ean te apoqnhskwmen tou kuriou esmen

9. eiV touto gar cristoV kai apeqanen kai anesth kai anezhsen ina kai nekrwn kai zwntwn kurieush

10. su de ti krineiV ton adelfon sou h kai su ti exouqeneiV ton adelfon sou panteV gar parasthsomeqa tw bhmati tou cristou

11. gegraptai gar zw egw legei kurioV oti emoi kamyei pan gonu kai pasa glwssa exomologhsetai tw qew

12. ara oun ekastoV hmwn peri eautou logon dwsei tw qew

13. mhketi oun allhlouV krinwmen alla touto krinate mallon to mh tiqenai proskomma tw adelfw h skandalon

14. oida kai pepeismai en kuriw ihsou oti ouden koinon di eautou ei mh tw logizomenw ti koinon einai ekeinw koinon

15. ei de dia brwma o adelfoV sou lupeitai ouketi kata agaphn peripateiV mh tw brwmati sou ekeinon apollue uper ou cristoV apeqanen

16. mh blasfhmeisqw oun umwn to agaqon

17. ou gar estin h basileia tou qeou brwsiV kai posiV alla dikaiosunh kai eirhnh kai cara en pneumati agiw

18. o gar en toutoiV douleuwn tw cristw euarestoV tw qew kai dokimoV toiV anqrwpoiV

19. ara oun ta thV eirhnhV diwkwmen kai ta thV oikodomhV thV eiV allhlouV

20. mh eneken brwmatoV katalue to ergon tou qeou panta men kaqara alla kakon tw anqrwpw tw dia proskommatoV esqionti

21. kalon to mh fagein krea mhde piein oinon mhde en w o adelfoV sou proskoptei h skandalizetai h asqenei

22. su pistin eceiV kata sauton ece enwpion tou qeou makarioV o mh krinwn eauton en w dokimazei

23. o de diakrinomenoV ean fagh katakekritai oti ouk ek pistewV pan de o ouk ek pistewV amartia estin

“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina