Löydetty 276 Tulokset: hmeiV

 • kai eipa autoiV hmeiV kekthmeqa touV adelfouV hmwn touV ioudaiouV touV pwloumenouV toiV eqnesin en ekousiw hmwn kai umeiV pwleite touV adelfouV umwn kai hsucasan kai ouc eurosan logon (Neemias 15, 8)

 • kai su dikaioV epi pasi toiV ercomenoiV ef' hmaV oti alhqeian epoihsaV kai hmeiV exhmartomen (Neemias 19, 33)

 • kai en pasi toutoiV hmeiV diatiqemeqa pistin kai grafomen kai episfragizousin panteV arconteV hmwn leuitai hmwn iereiV hmwn (Neemias 20, 1)

 • idou hmeiV oi paideV naboucodonosor basilewV megalou parakeimeqa enwpion sou crhsai hmin kaqwV areston estin tw proswpw sou (Judite 3, 2)

 • all' hmeiV oi douloi autou pataxomen autouV wV anqrwpon ena kai ouc uposthsontai to kratoV twn ippwn hmwn (Judite 6, 3)

 • dioti ekeiqen udreuontai panteV oi katoikounteV baituloua kai anelei autouV h diya kai ekdwsousi thn polin autwn kai hmeiV kai o laoV hmwn anabhsomeqa epi taV plhsion korufaV twn orewn kai parembaloumen ep' autaiV eiV profulakhn tou mh exelqein ek thV polewV andra ena (Judite 7, 13)

 • hmeiV de eteron qeon ouk egnwmen plhn autou oqen elpizomen oti ouc uperoyetai hmaV oud' apo tou genouV hmwn (Judite 8, 20)

 • epraqhmen gar egw te kai o laoV mou eiV apwleian kai diarpaghn kai douleian hmeiV kai ta tekna hmwn eiV paidaV kai paidiskaV kai parhkousa ou gar axioV o diaboloV thV aulhV tou basilewV (Ester 7, 4)

 • hmeiV de touV upo tou trisalithriou paradedomenouV eiV afanismon ioudaiouV euriskomen ou kakourgouV ontaV dikaiotatoiV de politeuomenouV nomoiV (Ester 16, 15)

 • ti gar oidaV o ouk oidamen h ti sunieiV o ouci kai hmeiV (Jó 15, 9)

 • outoi en armasin kai outoi en ippoiV hmeiV de en onomati kuriou qeou hmwn megalunqhsomeqa (Salmos 19, 8)

 • autoi sunepodisqhsan kai epesan hmeiV de anesthmen kai anwrqwqhmen (Salmos 19, 9)


“Cuide de estar sempre em estado de graça.” São Padre Pio de Pietrelcina