Löydetty 276 Tulokset: hmeiV

 • umaV de o kurioV pleonasai kai perisseusai th agaph eiV allhlouV kai eiV pantaV kaqaper kai hmeiV eiV umaV (I Tessalonicenses 3, 12)

 • touto gar umin legomen en logw kuriou oti hmeiV oi zwnteV oi perileipomenoi eiV thn parousian tou kuriou ou mh fqaswmen touV koimhqentaV (I Tessalonicenses 4, 15)

 • epeita hmeiV oi zwnteV oi perileipomenoi ama sun autoiV arpaghsomeqa en nefelaiV eiV apanthsin tou kuriou eiV aera kai outwV pantote sun kuriw esomeqa (I Tessalonicenses 4, 17)

 • hmeiV de hmeraV onteV nhfwmen endusamenoi qwraka pistewV kai agaphV kai perikefalaian elpida swthriaV (I Tessalonicenses 5, 8)

 • hmeiV de ofeilomen eucaristein tw qew pantote peri umwn adelfoi hgaphmenoi upo kuriou oti eileto umaV o qeoV ap archV eiV swthrian en agiasmw pneumatoV kai pistei alhqeiaV (II Tessalonicenses 2, 13)

 • hmen gar pote kai hmeiV anohtoi apeiqeiV planwmenoi douleuonteV epiqumiaiV kai hdonaiV poikilaiV en kakia kai fqonw diagonteV stughtoi misounteV allhlouV (Tito 3, 3)

 • ouk ex ergwn twn en dikaiosunh wn epoihsamen hmeiV alla kata ton autou eleon eswsen hmaV dia loutrou paliggenesiaV kai anakainwsewV pneumatoV agiou (Tito 3, 5)

 • pwV hmeiV ekfeuxomeqa thlikauthV amelhsanteV swthriaV htiV archn labousa laleisqai dia tou kuriou upo twn akousantwn eiV hmaV ebebaiwqh (Hebreus 2, 3)

 • cristoV de wV uioV epi ton oikon autou ou oikoV esmen hmeiV eanper thn parrhsian kai to kauchma thV elpidoV mecri telouV bebaian katascwmen (Hebreus 3, 6)

 • hmeiV de ouk esmen upostolhV eiV apwleian alla pistewV eiV peripoihsin yuchV (Hebreus 10, 39)

 • toigaroun kai hmeiV tosouton econteV perikeimenon hmin nefoV marturwn ogkon apoqemenoi panta kai thn euperistaton amartian di upomonhV trecwmen ton prokeimenon hmin agwna (Hebreus 12, 1)

 • blepete mh paraithshsqe ton lalounta ei gar ekeinoi ouk efugon ton epi thV ghV paraithsamenoi crhmatizonta pollw mallon hmeiV oi ton ap ouranwn apostrefomenoi (Hebreus 12, 25)


“Nunca se canse de rezar e de ensinar a rezar.” São Padre Pio de Pietrelcina