Löydetty 276 Tulokset: hmeiV

 • hmeiV de laoV sou kai probata thV nomhV sou anqomologhsomeqa soi eiV ton aiwna eiV genean kai genean exaggeloumen thn ainesin sou (Salmos 78, 13)

 • oti autoV estin o qeoV hmwn kai hmeiV laoV nomhV autou kai probata ceiroV autou shmeron ean thV fwnhV autou akoushte (Salmos 94, 7)

 • gnwte oti kurioV autoV estin o qeoV autoV epoihsen hmaV kai ouc hmeiV laoV autou kai probata thV nomhV autou (Salmos 99, 3)

 • all' hmeiV oi zwnteV euloghsomen ton kurion apo tou nun kai ewV tou aiwnoV (Salmos 113, 26)

 • h yuch hmwn wV strouqion errusqh ek thV pagidoV twn qhreuontwn h pagiV sunetribh kai hmeiV errusqhmen (Salmos 123, 7)

 • wV de eidon thn parembolhn ercomenhn eiV sunanthsin autwn eipon tw iouda ti dunhsomeqa oligostoi onteV polemhsai proV plhqoV tosouto iscuron kai hmeiV eklelumeqa asitounteV shmeron (I Macabeus 3, 17)

 • hmeiV de polemoumen peri twn yucwn hmwn kai twn nomimwn hmwn (I Macabeus 3, 21)

 • hmeiV eudokoumen douleuein tw patri sou kai poreuesqai toiV up' autou legomenoiV kai katakolouqein toiV prostagmasin autou (I Macabeus 6, 23)

 • kai apestrefon auton legonteV ou mh dunwmeqa all' h swzwmen taV eautwn yucaV to nun epistreywmen kai oi adelfoi hmwn kai polemhswmen proV autouV hmeiV de oligoi (I Macabeus 9, 9)

 • hmeiV oun aprosdeeiV toutwn onteV paraklhsin econteV ta biblia ta agia ta en taiV cersin hmwn (I Macabeus 12, 9)

 • hmeiV oun en panti kairw adialeiptwV en te taiV eortaiV kai taiV loipaiV kaqhkousaiV hmeraiV mimnhskomeqa umwn ef' wn prosferomen qusiwn kai en taiV proseucaiV wV deon estin kai prepon mnhmoneuein adelfwn (I Macabeus 12, 11)

 • kai hmeiV de antigrafomen umin ta kthnh umwn kai h uparxiV umwn hmin estin kai ta hmwn umin estin entellomeqa oun opwV apaggeilwsin umin kata tauta (I Macabeus 12, 23)


“Não sejamos mesquinhos com Deus que tanto nos enriquece.” São Padre Pio de Pietrelcina