Löydetty 276 Tulokset: hmeiV

 • kai hmeiV koyomen xula ek tou libanou kata pasan thn creian sou kai axomen auta scediaiV epi qalassan iopphV kai su axeiV auta eiV ierousalhm (II Crônicas 2, 15)

 • kai hmeiV kurion ton qeon hmwn ouk egkatelipomen kai oi iereiV autou leitourgousin tw kuriw oi uioi aarwn kai oi leuitai en taiV efhmeriaiV autwn (II Crônicas 13, 10)

 • qumiwsin tw kuriw olokautwmata prwi kai deilhV kai qumiama sunqesewV kai proqeseiV artwn epi thV trapezhV thV kaqaraV kai h lucnia h crush kai oi lucnoi thV kausewV anayai deilhV oti fulassomen hmeiV taV fulakaV kuriou tou qeou twn paterwn hmwn kai umeiV egkatelipete auton (II Crônicas 13, 11)

 • hmeiV gar monoi oikodomhsomen tw kuriw tou israhl akolouqwV oiV prosetaxen hmin kuroV o basileuV perswn (Esdras 5, 68)

 • oi de apekriqhsan hmin legonteV hmeiV esmen paideV tou kuriou tou ktisantoV ton ouranon kai thn ghn (Esdras 6, 12)

 • kai fwnhsaV ieconiaV iehlou twn uiwn israhl eipen esdra hmeiV hmartomen eiV ton kurion kai sunwkisamen gunaikaV allogeneiV ek twn eqnwn thV ghV kai nun estin elpiV tw israhl (Esdras 8, 89)

 • anastaV epitelei proV se gar to pragma kai hmeiV meta sou iscun poiein (Esdras 8, 91)

 • kai hggisan proV zorobabel kai proV touV arcontaV twn patriwn kai eipan autoiV oikodomhsomen meq' umwn oti wV umeiV ekzhtoumen tw qew umwn kai autw hmeiV qusiazomen apo hmerwn asaraddwn basilewV assour tou enegkantoV hmaV wde (Neemias 4, 2)

 • kai eipen proV autouV zorobabel kai ihsouV kai oi kataloipoi twn arcontwn twn patriwn tou israhl ouc hmin kai umin tou oikodomhsai oikon tw qew hmwn oti hmeiV autoi epi to auto oikodomhsomen tw kuriw qew hmwn wV eneteilato hmin kuroV o basileuV perswn (Neemias 4, 3)

 • gnwrizomen oun hmeiV tw basilei oti ean h poliV ekeinh oikodomhqh kai ta teich authV katartisqh ouk estin soi eirhnh (Neemias 4, 16)

 • kai toiouto rhma apekriqhsan hmin legonteV hmeiV esmen douloi tou qeou tou ouranou kai thV ghV kai oikodomoumen ton oikon oV hn wkodomhmenoV pro toutou eth polla kai basileuV tou israhl megaV wkodomhsen auton kai kathrtisato auton (Neemias 5, 11)

 • apo hmerwn paterwn hmwn esmen en plhmmeleia megalh ewV thV hmeraV tauthV kai en taiV anomiaiV hmwn paredoqhmen hmeiV kai oi basileiV hmwn kai oi uioi hmwn en ceiri basilewn twn eqnwn en romfaia kai en aicmalwsia kai en diarpagh kai en aiscunh proswpou hmwn wV h hmera auth (Neemias 9, 7)


“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina