Löydetty 82 Tulokset: alhqeiaV

 • kai endusasqai ton kainon anqrwpon ton kata qeon ktisqenta en dikaiosunh kai osiothti thV alhqeiaV (Efésios 4, 24)

 • dia thn elpida thn apokeimenhn umin en toiV ouranoiV hn prohkousate en tw logw thV alhqeiaV tou euaggeliou (Colossenses 1, 5)

 • kai en pash apath thV adikiaV en toiV apollumenoiV anq wn thn agaphn thV alhqeiaV ouk edexanto eiV to swqhnai autouV (II Tessalonicenses 2, 10)

 • hmeiV de ofeilomen eucaristein tw qew pantote peri umwn adelfoi hgaphmenoi upo kuriou oti eileto umaV o qeoV ap archV eiV swthrian en agiasmw pneumatoV kai pistei alhqeiaV (II Tessalonicenses 2, 13)

 • oV pantaV anqrwpouV qelei swqhnai kai eiV epignwsin alhqeiaV elqein (I Timóteo 2, 4)

 • ean de bradunw ina eidhV pwV dei en oikw qeou anastrefesqai htiV estin ekklhsia qeou zwntoV stuloV kai edraiwma thV alhqeiaV (I Timóteo 3, 15)

 • paradiatribai diefqarmenwn anqrwpwn ton noun kai apesterhmenwn thV alhqeiaV nomizontwn porismon einai thn eusebeian afistaso apo twn toioutwn (I Timóteo 6, 5)

 • spoudason seauton dokimon parasthsai tw qew ergathn anepaiscunton orqotomounta ton logon thV alhqeiaV (II Timóteo 2, 15)

 • en praothti paideuonta touV antidiatiqemenouV mhpote dw autoiV o qeoV metanoian eiV epignwsin alhqeiaV (II Timóteo 2, 25)

 • pantote manqanonta kai mhdepote eiV epignwsin alhqeiaV elqein dunamena (II Timóteo 3, 7)

 • kai apo men thV alhqeiaV thn akohn apostreyousin epi de touV muqouV ektraphsontai (II Timóteo 4, 4)

 • pauloV douloV qeou apostoloV de ihsou cristou kata pistin eklektwn qeou kai epignwsin alhqeiaV thV kat eusebeian (Tito 1, 1)


“Na igreja se fala somente com Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina