Fundar 82 Resultados para: alhqeiaV

 • kai endusasqai ton kainon anqrwpon ton kata qeon ktisqenta en dikaiosunh kai osiothti thV alhqeiaV (Efésios 4, 24)

 • dia thn elpida thn apokeimenhn umin en toiV ouranoiV hn prohkousate en tw logw thV alhqeiaV tou euaggeliou (Colossenses 1, 5)

 • kai en pash apath thV adikiaV en toiV apollumenoiV anq wn thn agaphn thV alhqeiaV ouk edexanto eiV to swqhnai autouV (II Tessalonicenses 2, 10)

 • hmeiV de ofeilomen eucaristein tw qew pantote peri umwn adelfoi hgaphmenoi upo kuriou oti eileto umaV o qeoV ap archV eiV swthrian en agiasmw pneumatoV kai pistei alhqeiaV (II Tessalonicenses 2, 13)

 • oV pantaV anqrwpouV qelei swqhnai kai eiV epignwsin alhqeiaV elqein (I Timóteo 2, 4)

 • ean de bradunw ina eidhV pwV dei en oikw qeou anastrefesqai htiV estin ekklhsia qeou zwntoV stuloV kai edraiwma thV alhqeiaV (I Timóteo 3, 15)

 • paradiatribai diefqarmenwn anqrwpwn ton noun kai apesterhmenwn thV alhqeiaV nomizontwn porismon einai thn eusebeian afistaso apo twn toioutwn (I Timóteo 6, 5)

 • spoudason seauton dokimon parasthsai tw qew ergathn anepaiscunton orqotomounta ton logon thV alhqeiaV (II Timóteo 2, 15)

 • en praothti paideuonta touV antidiatiqemenouV mhpote dw autoiV o qeoV metanoian eiV epignwsin alhqeiaV (II Timóteo 2, 25)

 • pantote manqanonta kai mhdepote eiV epignwsin alhqeiaV elqein dunamena (II Timóteo 3, 7)

 • kai apo men thV alhqeiaV thn akohn apostreyousin epi de touV muqouV ektraphsontai (II Timóteo 4, 4)

 • pauloV douloV qeou apostoloV de ihsou cristou kata pistin eklektwn qeou kai epignwsin alhqeiaV thV kat eusebeian (Tito 1, 1)


“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina