1. erwtwmen de umaV adelfoi uper thV parousiaV tou kuriou hmwn ihsou cristou kai hmwn episunagwghV ep auton

2. eiV to mh tacewV saleuqhnai umaV apo tou nooV mhte qroeisqai mhte dia pneumatoV mhte dia logou mhte di epistolhV wV di hmwn wV oti enesthken h hmera tou cristou

3. mh tiV umaV exapathsh kata mhdena tropon oti ean mh elqh h apostasia prwton kai apokalufqh o anqrwpoV thV amartiaV o uioV thV apwleiaV

4. o antikeimenoV kai uperairomenoV epi panta legomenon qeon h sebasma wste auton eiV ton naon tou qeou wV qeon kaqisai apodeiknunta eauton oti estin qeoV

5. ou mnhmoneuete oti eti wn proV umaV tauta elegon umin

6. kai nun to katecon oidate eiV to apokalufqhnai auton en tw eautou kairw

7. to gar musthrion hdh energeitai thV anomiaV monon o katecwn arti ewV ek mesou genhtai

8. kai tote apokalufqhsetai o anomoV on o kurioV analwsei tw pneumati tou stomatoV autou kai katarghsei th epifaneia thV parousiaV autou

9. ou estin h parousia kat energeian tou satana en pash dunamei kai shmeioiV kai terasin yeudouV

10. kai en pash apath thV adikiaV en toiV apollumenoiV anq wn thn agaphn thV alhqeiaV ouk edexanto eiV to swqhnai autouV

11. kai dia touto pemyei autoiV o qeoV energeian planhV eiV to pisteusai autouV tw yeudei

12. ina kriqwsin panteV oi mh pisteusanteV th alhqeia all eudokhsanteV en th adikia

13. hmeiV de ofeilomen eucaristein tw qew pantote peri umwn adelfoi hgaphmenoi upo kuriou oti eileto umaV o qeoV ap archV eiV swthrian en agiasmw pneumatoV kai pistei alhqeiaV

14. eiV o ekalesen umaV dia tou euaggeliou hmwn eiV peripoihsin doxhV tou kuriou hmwn ihsou cristou

15. ara oun adelfoi sthkete kai krateite taV paradoseiV aV edidacqhte eite dia logou eite di epistolhV hmwn

16. autoV de o kurioV hmwn ihsouV cristoV kai o qeoV kai pathr hmwn o agaphsaV hmaV kai douV paraklhsin aiwnian kai elpida agaqhn en cariti

17. parakalesai umwn taV kardiaV kai sthrixai umaV en panti logw kai ergw agaqw

“O homem sem Deus é um ser mutilado”. São Padre Pio de Pietrelcina