Löydetty 82 Tulokset: alhqeiaV

 • apo alhqeiaV qeou kai diaqhkhV kai apo phxewV agkwnoV ep' artoiV (Eclesiástico 41, 20)

 • stolh agia crusw kai uakinqw kai porfura ergw poikiltou logeiw krisewV dhloiV alhqeiaV keklwsmenh kokkw ergw tecnitou (Eclesiástico 45, 10)

 • kai diorqwqhsetai met' eleouV qronoV kai kaqietai ep' autou meta alhqeiaV en skhnh dauid krinwn kai ekzhtwn krima kai speudwn dikaiosunhn (Isaías 16, 5)

 • antilambanomenoV alhqeiaV kai fulasswn eirhnhn oti epi soi (Isaías 26, 3)

 • ep' alhqeiaV gar hrhmwsan basileiV assuriwn thn oikoumenhn olhn kai thn cwran autwn (Isaías 37, 18)

 • legwn mnhsqhti kurie wV eporeuqhn enwpion sou meta alhqeiaV en kardia alhqinh kai ta aresta enwpion sou epoihsa kai eklausen ezekiaV klauqmw megalw (Isaías 38, 3)

 • akousate tauta oikoV iakwb oi keklhmenoi tw onomati israhl kai oi ex iouda exelqonteV oi omnuonteV tw onomati kuriou qeou israhl mimnhskomenoi ou meta alhqeiaV oude meta dikaiosunhV (Isaías 48, 1)

 • kai omosh zh kurioV meta alhqeiaV kai en krisei kai en dikaiosunh kai euloghsousin en auth eqnh kai en autw ainesousin tw qew en ierousalhm (Jeremias 4, 2)

 • o profhthV en w to enupnion estin dihghsasqw to enupnion autou kai en w o logoV mou proV auton dihghsasqw ton logon mou ep' alhqeiaV ti to acuron proV ton siton outwV oi logoi mou legei kurioV (Jeremias 23, 28)

 • apokriqeiV de o basileuV eipe toiV caldaioiV oti ean mh apaggeilhte moi ep' alhqeiaV to enupnion kai thn toutou sugkrisin dhlwshte moi paradeigmatisqhsesqe kai analhfqhsetai umwn ta uparconta eiV to basilikon (Daniel 2, 5)

 • kai eipen autoiV o basileuV ep' alhqeiaV oida oti kairon umeiV exagorazete kaqaper ewrakate oti apesth ap' emou to pragma kaqaper oun prostetaca outwV estai (Daniel 2, 8)

 • ean mh to enupnion apaggeilhte moi ep' alhqeiaV kai thn toutou sugkrisin dhlwshte qanatw peripeseisqe suneipasqe gar logouV yeudeiV poihsasqai ep' emou ewV an o kairoV alloiwqh nun oun ean to rhma eiphte moi o thn nukta ewraka gnwsomai oti kai thn toutou krisin dhlwsete (Daniel 2, 9)


“Pobres e desafortunadas as almas que se envolvem no turbilhão de preocupações deste mundo. Quanto mais amam o mundo, mais suas paixões crescem, mais queimam de desejos, mais se tornam incapazes de atingir seus objetivos. E vêm, então, as inquietações, as impaciências e terríveis sofrimentos profundos, pois seus corações não palpitam com a caridade e o amor. Rezemos por essas almas desafortunadas e miseráveis, para que Jesus, em Sua infinita misericórdia, possa perdoá-las e conduzi-las a Ele.” São Padre Pio de Pietrelcina