1. kai hsen debbwra kai barak uioV abineem en th hmera ekeinh kai eipen

2. en tw arxasqai archgouV en israhl en proairesei laou eulogeite ton kurion

3. akousate basileiV enwtizesqe satrapai dunatoi egw tw kuriw asomai yalw tw qew israhl

4. kurie en th exodw sou ek shir en tw apairein se ex agrou edwm gh eseisqh kai o ouranoV exestaqh kai ai nefelai estaxan udwr

5. orh esaleuqhsan apo proswpou kuriou touto sina apo proswpou kuriou qeou israhl

6. en hmeraiV samegar uiou anaq en hmeraiV iahl exelipon basileiV kai eporeuqhsan tribouV eporeuqhsan odouV diestrammenaV

7. exelipen frazwn en tw israhl exelipen ewV ou exanesth debbwra oti anesth mhthr en tw israhl

8. hretisan qeouV kainouV wV arton kriqinon skephn ean idw siromastwn en tessarakonta ciliasin

9. h kardia mou epi ta diatetagmena tw israhl oi dunastai tou laou eulogeite ton kurion

10. epibebhkoteV epi upozugiwn kaqhmenoi epi lamphnwn

11. fqegxasqe fwnhn anakrouomenwn ana meson eufrainomenwn ekei dwsousin dikaiosunhn kuriw dikaioi eniscusan en tw israhl tote katebh eiV taV poleiV autou o laoV kuriou

12. exegeirou exegeirou debbwra exegeiron muriadaV meta laou exegeirou exegeirou lalei met' wdhV eniscuwn exanistaso barak kai eniscuson debbwra ton barak aicmalwtize aicmalwsian sou uioV abineem

13. pote emegalunqh h iscuV autou kurie tapeinwson moi touV iscuroterouV mou

14. laoV efraim etimwrhsato autouV en koiladi adelfou sou beniamin en laoiV sou ex emou macir katebhsan exereunwnteV kai ek zaboulwn kurioV epolemei moi en dunatoiV ekeiqen en skhptrw eniscuontoV hghsewV

15. en issacar meta debbwraV exapesteilen pezouV autou eiV thn koilada ina ti su katoikeiV en mesw ceilewn exeteinen en toiV posin autou en diairesesin roubhn megaloi akribasmoi kardiaV

16. ina ti moi kaqhsai ana meson twn mosfaqaim tou eisakouein surismouV exegeirontwn tou dielqein eiV ta tou roubhn megaloi exicniasmoi kardiaV

17. galaad en tw peran tou iordanou kateskhnwsen kai dan ina ti paroikei ploioiV ashr parwkhsen par' aigialon qalasswn kai epi taV diakopaV autou kateskhnwsen

18. zaboulwn laoV oneidisaV yuchn autou eiV qanaton kai nefqalim epi uyh agrou

19. hlqon basileiV kai paretaxanto tote epolemhsan basileiV canaan en qennac epi udatoV mageddw pleonexian arguriou ouk elabon

20. ek tou ouranou epolemhsan astereV ek thV taxewV autwn epolemhsan meta sisara

21. ceimarrouV kiswn exebalen autouV ceimarrouV kadhmim ceimarrouV kiswn katapathsei autouV yuch mou dunath

22. tote apekophsan pternai ippou amadarwq dunatwn autou

23. katarasasqe marwz eipen o aggeloV kuriou katarasei katarasasqe touV enoikouV authV oti ouk hlqosan eiV thn bohqeian kuriou bohqoV hmwn kurioV en machtaiV dunatoV

24. euloghqeih ek gunaikwn iahl gunh caber tou kinaiou ek gunaikwn en skhnh euloghqeih

25. udwr hthsen authn kai gala edwken autw en lakanh iscurwn proshggisen bouturon

26. thn ceira authV thn aristeran eiV passalon exeteinen thn dexian authV eiV apotomaV katakopwn kai apetemen sisara apetriyen thn kefalhn autou kai suneqlasen kai dihlasen thn gnaqon autou

27. ana meson twn podwn authV sugkamyaV epesen ekoimhqh metaxu podwn authV en w ekamyen ekei epesen talaipwroV

28. dia thV quridoV diekupten h mhthr sisara dia thV diktuwthV epiblepousa epi touV metastrefontaV meta sisara dia ti hscatisen to arma autou paragenesqai dia ti ecronisan icnh armatwn autou

29. sofai arcouswn authV antapekrinanto proV authn kai auth apekrinato en rhmasin authV

30. ouci eurhsousin auton diamerizonta skula filiazwn filoiV eiV kefalhn dunatou skula bammatwn sisara skula bammatwn poikiliaV bafh poikilwn peri trachlon autou skulon

31. outwV apolointo panteV oi ecqroi sou kurie kai oi agapwnteV auton kaqwV h anatolh tou hliou en dunasteiaiV autou kai hsucasen h gh tessarakonta eth

“Faltar com a caridade¨¦ como ferir a pupila dos olhos de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina