1. kai egeneto meq' hmeraV en hmeraiV qerismou purwn kai epeskeyato samywn thn gunaika autou ferwn erifon aigwn kai eipen eiseleusomai proV thn gunaika mou eiV ton koitwna kai ouk afhken auton o pathr authV eiselqein proV authn

2. kai eipen o pathr authV eipaV eipa oti miswn emishsaV authn kai edwka authn tw sunetairw sou ouk idou h adelfh authV h newtera kreisswn authV estin estw dh soi anti authV

3. kai eipen autw samywn aqwoV eimi to apax apo twn allofulwn oti egw poiw meq' umwn kaka

4. kai eporeuqh samywn kai sunelaben triakosiaV alwpekaV kai elaben lampadaV kai sunedhsen kerkon proV kerkon kai eqhken lampada mian ana meson twn duo kerkwn en tw mesw

5. kai exhyen pur en taiV lampasin kai exapesteilen eiV ta dragmata twn allofulwn kai enepurisen touV stacuaV kai ta proteqerismena apo stoibhV kai ewV estwtoV kai ewV ampelwnoV kai elaiaV

6. kai eipan oi allofuloi tiV epoihsen tauta kai eipan samywn o gambroV tou qamnaqaiou oti elaben thn gunaika autou kai edwken authn tw sunetairw autou kai anebhsan oi allofuloi kai enepurisan thn oikian tou patroV authV kai authn kai ton patera authV en puri

7. kai eipen autoiV samywn ean poihshte outwV ouk eudokhsw alla thn ekdikhsin mou ex enoV kai ekastou umwn poihsomai

8. kai epataxen autouV epi mhron plhghn megalhn kai katebh kai katwkei para tw ceimarrw en tw sphlaiw htam

9. kai anebhsan oi allofuloi kai parenebalosan epi ton ioudan kai exerrifhsan en leci

10. kai eipan autoiV paV anhr iouda ina ti anebhte ef' hmaV kai eipan oi allofuloi dhsai ton samywn kai poihsai autw on tropon epoihsen hmin

11. kai katebhsan treiV ciliadeV andrwn ex iouda epi thn ophn thV petraV htam kai eipan proV samywn ouk oidaV oti arcousin hmwn oi allofuloi kai ina ti tauta epoihsaV hmin kai eipen autoiV samywn kaqwV epoihsan hmin outwV epoihsa autoiV

12. kai eipan autw tou dhsai se katebhmen kai paradounai se eiV ceiraV allofulwn kai eipen autoiV samywn omosate moi mh apokteinai me umeiV kai paradote me autoiV mhpote apanthshte umeiV en emoi

13. kai wmosan autw legonteV ouci alla desmw dhsomen se kai paradwsomen se eiV ceiraV autwn qanatw de ou qanatwsomen se kai edhsan auton duo kalwdioiV kainoiV kai anhgagon auton ek thV petraV

14. kai autoV hlqen ewV siagonoV kai oi allofuloi hlalaxan eiV apanthsin autou kai edramon eiV sunanthsin autou kai kathuqunen ep' auton pneuma kuriou kai egenonto ta kalwdia ta en toiV braciosin autou wsei stippuon hnika an osfranqh puroV kai dieluqhsan oi desmoi apo twn bracionwn autou

15. kai euren siagona onou errimmenhn en th odw kai exeteinen thn ceira autou kai elaben authn kai epataxen en auth ciliouV andraV

16. kai eipen samywn en siagoni onou exaleifwn exhleiya autouV oti en siagoni onou epataxa ciliouV andraV

17. kai egeneto hnika sunetelesen lalwn kai erriyen thn siagona apo thV ceiroV autou kai ekalesen ton topon ekeinon anairesiV siagonoV

18. kai ediyhsen sfodra kai ebohsen proV kurion kai eipen su edwkaV en ceiri tou doulou sou thn swthrian thn megalhn tauthn kai nun apoqanoumai en diyei kai empesoumai en ceiri twn aperitmhtwn

19. kai hnoixen o qeoV to trauma thV siagonoV kai exhlqen ex autou udata kai epien kai epestreyen to pneuma autou en autw kai aneyuxen dia touto eklhqh to onoma authV phgh epiklhtoV siagonoV ewV thV hmeraV tauthV

20. kai ekrinen ton israhl en hmeraiV allofulwn eth eikosi

“E’ na dor que o amor se torna mais forte.” São Padre Pio de Pietrelcina