1. kai proseqento oi uioi israhl poihsai to ponhron enanti kuriou

2. kai apedoto autouV kurioV en ceiri iabin basilewV canaan oV ebasileusen en aswr kai o arcwn thV dunamewV autou sisara kai autoV katwkei en ariswq twn eqnwn

3. kai ekekraxan oi uioi israhl proV kurion oti ennakosia armata sidhra hn autw kai autoV eqliyen ton israhl kata kratoV eikosi eth

4. kai debbwra gunh profhtiV gunh lafidwq auth ekrinen ton israhl en tw kairw ekeinw

5. kai auth ekaqhto upo foinika debbwra ana meson rama kai ana meson baiqhl en orei efraim kai anebainon proV authn oi uioi israhl ekei tou krinesqai

6. kai apesteilen debbwra kai ekalesen ton barak uion abineem ek kedeV nefqali kai eipen proV auton ouci soi eneteilato kurioV o qeoV israhl kai apeleush eiV oroV qabwr kai lhmyh meta seautou deka ciliadaV andrwn apo twn uiwn nefqali kai apo twn uiwn zaboulwn

7. kai apaxw proV se eiV ton ceimarroun kiswn ton sisara arconta thV dunamewV iabin kai ta armata autou kai to plhqoV autou kai paradwsw auton en th ceiri sou

8. kai eipen proV authn barak ean poreuqhV met' emou poreusomai kai ean mh poreuqhV met' emou ou poreusomai oti ouk oida thn hmeran en h euodoi kurioV ton aggelon met' emou

9. kai eipen proV auton debbwra poreuomenh poreusomai meta sou plhn ginwske oti ouk estai to proterhma sou eiV thn odon hn su poreuh oti en ceiri gunaikoV apodwsetai kurioV ton sisara kai anesth debbwra kai eporeuqh meta tou barak eiV kedeV

10. kai parhggeilen barak tw zaboulwn kai tw nefqali eiV kedeV kai anebhsan kata podaV autou deka ciliadeV andrwn kai debbwra anebh met' autou

11. kai oi plhsion tou kinaiou ecwrisqhsan apo twn uiwn iwbab gambrou mwush kai ephxen thn skhnhn autou proV drun anapauomenwn h estin ecomena kedeV

12. kai anhggeilan tw sisara oti anebh barak uioV abineem ep' oroV qabwr

13. kai ekalesen sisara panta ta armata autou oti ennakosia armata sidhra hn autw kai panta ton laon ton met' autou apo ariswq twn eqnwn eiV ton ceimarroun kiswn

14. kai eipen debbwra proV barak anasthqi oti auth h hmera en h paredwken kurioV ton sisara en ceiri sou ouk idou kurioV eleusetai emprosqen sou kai katebh barak apo tou orouV qabwr kai deka ciliadeV andrwn opisw autou

15. kai exesthsen kurioV ton sisara kai panta ta armata autou kai pasan thn parembolhn autou en stomati romfaiaV enwpion barak kai katebh sisara apo tou armatoV autou kai efugen toiV posin autou

16. kai barak diwkwn opisw twn armatwn kai opisw thV parembolhV ewV drumou twn eqnwn kai epesen pasa h parembolh sisara en stomati romfaiaV ou kateleifqh ewV enoV

17. kai sisara anecwrhsen toiV posin autou eiV skhnhn iahl gunaikoV caber tou kinaiou oti eirhnh ana meson iabin basilewV aswr kai ana meson oikou caber tou kinaiou

18. kai exhlqen iahl eiV apanthsin sisara kai eipen proV auton ekneuson kurie mou ekneuson proV me mh fobou kai exeneusen proV authn eiV thn skhnhn kai sunekaluyen auton en th derrei authV

19. kai eipen sisara proV authn potison me dh mikron udwr oti ediyhsa kai hnoixen ton askon tou galaktoV kai epotisen auton kai sunekaluyen to proswpon autou

20. kai eipen proV authn sthqi en th qura thV skhnhV kai estai ean tiV elqh proV se kai erwthsh se kai eiph soi estin entauqa anhr kai ereiV ouk estin kai sunekaluyen auton en th derrei authV

21. kai elaben iahl gunh caber ton passalon thV skhnhV kai eqhken thn sfuran en th ceiri authV kai eishlqen proV auton hsuch kai enekrousen ton passalon en th gnaqw autou kai dihlasen en th gh kai autoV apeskarisen ana meson twn gonatwn authV kai exeyuxen kai apeqanen

22. kai idou barak diwkwn ton sisara kai exhlqen iahl eiV apanthn autou kai eipen autw deuro kai deixw soi ton andra on su zhteiV kai eishlqen proV authn kai idou sisara peptwkwV nekroV kai o passaloV en th gnaqw autou

23. kai etapeinwsen kurioV o qeoV ton iabin basilea canaan en th hmera ekeinh enwpion uiwn israhl

24. kai eporeuqh ceir twn uiwn israhl poreuomenh kai sklhrunomenh epi iabin basilea canaan ewV exwleqreusan auton

“Cada Missa lhe obtém um grau mais alto de gloria no Céu!” São Padre Pio de Pietrelcina