Fundar 32 Resultados para: tinaV

  • ei pwV parazhlwsw mou thn sarka kai swsw tinaV ex autwn (Romanos 11, 14)

  • egenomhn toiV asqenesin wV asqenhV ina touV asqeneiV kerdhsw toiV pasin gegona ta panta ina pantwV tinaV swsw (I Coríntios 9, 22)

  • deomai de to mh parwn qarrhsai th pepoiqhsei h logizomai tolmhsai epi tinaV touV logizomenouV hmaV wV kata sarka peripatountaV (II Coríntios 10, 2)

  • pro tou gar elqein tinaV apo iakwbou meta twn eqnwn sunhsqien ote de hlqon upestellen kai afwrizen eauton foboumenoV touV ek peritomhV (Gálatas 2, 12)

  • oidate gar tinaV paraggeliaV edwkamen umin dia tou kuriou ihsou (I Tessalonicenses 4, 2)

  • akouomen gar tinaV peripatountaV en umin ataktwV mhden ergazomenouV alla periergazomenouV (II Tessalonicenses 3, 11)

  • epei oun apoleipetai tinaV eiselqein eiV authn kai oi proteron euaggelisqenteV ouk eishlqon di apeiqeian (Hebreus 4, 6)

  • ou bradunei o kurioV thV epaggeliaV wV tineV braduthta hgountai alla makroqumei eiV hmaV mh boulomenoV tinaV apolesqai alla pantaV eiV metanoian cwrhsai (II São Pedro 3, 9)


“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina