Fundar 32 Resultados para: tinaV

 • kai labwn trofhn eniscusen egeneto de o sauloV meta twn en damaskw maqhtwn hmeraV tinaV (Atos dos Apóstolos 9, 19)

 • prosetaxen te autouV baptisqhnai en tw onomati tou kuriou tote hrwthsan auton epimeinai hmeraV tinaV (Atos dos Apóstolos 10, 48)

 • kat ekeinon de ton kairon epebalen hrwdhV o basileuV taV ceiraV kakwsai tinaV twn apo thV ekklhsiaV (Atos dos Apóstolos 12, 1)

 • genomenhV oun stasewV kai suzhthsewV ouk olighV tw paulw kai tw barnaba proV autouV etaxan anabainein paulon kai barnaban kai tinaV allouV ex autwn proV touV apostolouV kai presbuterouV eiV ierousalhm peri tou zhthmatoV toutou (Atos dos Apóstolos 15, 2)

 • meta de tinaV hmeraV eipen pauloV proV barnaban epistreyanteV dh episkeywmeqa touV adelfouV hmwn kata pasan polin en aiV kathggeilamen ton logon tou kuriou pwV ecousin (Atos dos Apóstolos 15, 36)

 • ekeiqen te eiV filippouV htiV estin prwth thV meridoV thV makedoniaV poliV kolwnia hmen de en tauth th polei diatribonteV hmeraV tinaV (Atos dos Apóstolos 16, 12)

 • zhlwsanteV de oi apeiqounteV ioudaioi kai proslabomenoi twn agoraiwn tinaV andraV ponhrouV kai oclopoihsanteV eqoruboun thn polin epistanteV te th oikia iasonoV ezhtoun autouV agagein eiV ton dhmon (Atos dos Apóstolos 17, 5)

 • mh euronteV de autouV esuron ton iasona kai tinaV adelfouV epi touV politarcaV bownteV oti oi thn oikoumenhn anastatwsanteV outoi kai enqade pareisin (Atos dos Apóstolos 17, 6)

 • egeneto de en tw ton apollw einai en korinqw paulon dielqonta ta anwterika merh elqein eiV efeson kai eurwn tinaV maqhtaV (Atos dos Apóstolos 19, 1)

 • kai proskalesamenoV duo tinaV twn ekatontarcwn eipen etoimasate stratiwtaV diakosiouV opwV poreuqwsin ewV kaisareiaV kai ippeiV ebdomhkonta kai dexiolabouV diakosiouV apo trithV wraV thV nuktoV (Atos dos Apóstolos 23, 23)

 • meta de hmeraV tinaV paragenomenoV o fhlix sun drousillh th gunaiki autou oush ioudaia metepemyato ton paulon kai hkousen autou peri thV eiV criston pistewV (Atos dos Apóstolos 24, 24)

 • wV de ekriqh tou apoplein hmaV eiV thn italian paredidoun ton te paulon kai tinaV eterouV desmwtaV ekatontarch onomati iouliw speirhV sebasthV (Atos dos Apóstolos 27, 1)


“O Santo Rosário é a arma daqueles que querem vencer todas as batalhas.” São Padre Pio de Pietrelcina