Fundar 276 Resultados para: hmeiV

 • kai ek tou plhrwmatoV autou hmeiV panteV elabomen kai carin anti caritoV (São João 1, 16)

 • umeiV proskuneite o ouk oidate hmeiV proskunoumen o oidamen oti h swthria ek twn ioudaiwn estin (São João 4, 22)

 • kai elegon ouc outoV estin ihsouV o uioV iwshf ou hmeiV oidamen ton patera kai thn mhtera pwV oun legei outoV oti ek tou ouranou katabebhka (São João 6, 42)

 • kai hmeiV pepisteukamen kai egnwkamen oti su ei o cristoV o uioV tou qeou tou zwntoV (São João 6, 69)

 • eipon oun oi ioudaioi proV eautouV pou outoV mellei poreuesqai oti hmeiV ouc eurhsomen auton mh eiV thn diasporan twn ellhnwn mellei poreuesqai kai didaskein touV ellhnaV (São João 7, 35)

 • umeiV poieite ta erga tou patroV umwn eipon oun autw hmeiV ek porneiaV ou gegennhmeqa ena patera ecomen ton qeon (São João 8, 41)

 • apekriqhsan oun oi ioudaioi kai eipon autw ou kalwV legomen hmeiV oti samareithV ei su kai daimonion eceiV (São João 8, 48)

 • pwV de nun blepei ouk oidamen h tiV hnoixen autou touV ofqalmouV hmeiV ouk oidamen autoV hlikian ecei auton erwthsate autoV peri autou lalhsei (São João 9, 21)

 • efwnhsan oun ek deuterou ton anqrwpon oV hn tufloV kai eipon autw doV doxan tw qew hmeiV oidamen oti o anqrwpoV outoV amartwloV estin (São João 9, 24)

 • eloidorhsan oun auton kai eipon su ei maqhthV ekeinou hmeiV de tou mwsewV esmen maqhtai (São João 9, 28)

 • hmeiV oidamen oti mwsh lelalhken o qeoV touton de ouk oidamen poqen estin (São João 9, 29)

 • kai hkousan ek twn farisaiwn tauta oi onteV met autou kai eipon autw mh kai hmeiV tufloi esmen (São João 9, 40)


“Nas tentações, combata com coragem! Nas quedas, humilhe-se mas não desanime!” São Padre Pio de Pietrelcina