Fundar 276 Resultados para: hmeiV

 • tote prosercontai autw oi maqhtai iwannou legonteV diati hmeiV kai oi farisaioi nhsteuomen polla oi de maqhtai sou ou nhsteuousin (São Mateus 9, 14)

 • tote proselqonteV oi maqhtai tw ihsou kat idian eipon diati hmeiV ouk hdunhqhmen ekbalein auto (São Mateus 17, 19)

 • tote apokriqeiV o petroV eipen autw idou hmeiV afhkamen panta kai hkolouqhsamen soi ti ara estai hmin (São Mateus 19, 27)

 • kai ean akousqh touto epi tou hgemonoV hmeiV peisomen auton kai umaV amerimnouV poihsomen (São Mateus 28, 14)

 • kai eiselqonta auton eiV oikon oi maqhtai autou ephrwtwn auton kat idian oti hmeiV ouk hdunhqhmen ekbalein auto (São Marcos 9, 28)

 • kai hrxato o petroV legein autw idou hmeiV afhkamen panta kai hkolouqhsamen soi (São Marcos 10, 28)

 • oti hmeiV hkousamen autou legontoV oti egw katalusw ton naon touton ton ceiropoihton kai dia triwn hmerwn allon aceiropoihton oikodomhsw (São Marcos 14, 58)

 • ephrwtwn de auton kai strateuomenoi legonteV kai hmeiV ti poihsomen kai eipen proV autouV mhdena diaseishte mhde sukofanthshte kai arkeisqe toiV oywnioiV umwn (São Lucas 3, 14)

 • eipen de proV autouV dote autoiV umeiV fagein oi de eipon ouk eisin hmin pleion h pente artoi kai duo icqueV ei mhti poreuqenteV hmeiV agoraswmen eiV panta ton laon touton brwmata (São Lucas 9, 13)

 • eipen de o petroV idou hmeiV afhkamen panta kai hkolouqhsamen soi (São Lucas 18, 28)

 • kai hmeiV men dikaiwV axia gar wn epraxamen apolambanomen outoV de ouden atopon epraxen (São Lucas 23, 41)

 • hmeiV de hlpizomen oti autoV estin o mellwn lutrousqai ton israhl alla ge sun pasin toutoiV trithn tauthn hmeran agei shmeron af ou tauta egeneto (São Lucas 24, 21)


“Faltar com a caridade¨¦ como ferir a pupila dos olhos de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina