1. Teško nepokornom, okaljanom, nasilnièkom gradu!

2. On nikada nije èuo poziva, nikada nije prihvatio pouku; Jahvi on se nikada nije povjerio; svome Bogu nije se nikada približio.

3. Njegovi su knezovi usred njega - lavovi koji rièu; njegovi su suci - vuci veèernji koji do jutra nisu kosti glodali;

4. proroci su njegovi - razmetljivci, puki lažljivci, sveæenici njegovi skvrne Svetište, krše Zakon.

5. Usred njega, Jahve je pravedan - on ne èini nepravde; svako jutro iznosi svoju pravicu, u praskozorje ne izostaje; ali bezbožnik srama ne poznaje.

6. "Uništio sam narode, razorena su kruništa kula njihovih, poharao sam njihove ulice: nema više prolaznika! Razoreni su njihovi gradovi: nema ljudi, nema stanovnika!

7. Govorio sam: 'Ti æeš se mene ipak bojati, prigrlit æeš pouku; u njihovim oèima ne mogu nestati toliki moji pohodi.' Ali ne! - oni su žurno pokvarili sva djela svoja.

8. Zato mene èekajte - rijeè je Jahvina - do dana kad ustanem kao tužilac; jer ja sam odredio da se sakupe narodi, da se saberu kraljevstva, da na vas gnjev svoj izlijem, svu gorèinu svoje srdžbe: u vatri moje ljubomore bit æe sva zemlja sažgana.

9. Dat æu narodima èiste usne, da svi mogu zazivati ime Jahvino i služiti mu jednodušno.

10. S druge obale rijeka etiopskih prinosit æe mi žrtvene darove moji štovaoci.

11. U onaj dan neæeš se sramiti svih svojih nedjela koja si protiv mene poèinio, jer æu ukloniti iz tebe tvoje ohole hvalisavce; i neæeš se više šepiriti na Svetoj gori mojoj,

12. jer æu pustiti da u tebi opstane samo skroman i èedan narod, i u imenu Jahvinu tražit æe okrilje

13. Ostatak Izraelov. Oni neæe više èiniti nepravdu, neæe više govoriti laži; u njihovim ustima neæe se više naæi jezik prijevarni. Moæi æe pasti i odmarati se, i nitko im neæe smetati."

14. Klikæi od radosti, Kæeri sionska, vièi od veselja, Izraele! Veseli se i raduj se iz sveg srca, Kæeri jeruzalemska!

15. Jahve te riješio tvoje osude, neprijatelje tvoje uklonio! Jahve, kralj Izraelov, u sredini je tvojoj! Ne boj se više zla!

16. U onaj dan reæi æe se Jeruzalemu: "Ne boj se, Sione! Neka ti ne klonu ruke!

17. Jahve, Bog tvoj, u sredini je tvojoj, silni spasitelj! On æe se radovati tebi pun veselja, obnovit æe ti svoju ljubav, kliktat æe nad tobom radosno

18. kao u dan sveèani. Odvratio sam od tebe nevolju da na sebi više ne nosiš sramotu.

19. Evo svladavam sve tvoje tlaèitelje. U ono vrijeme izbavit æu sve hrome, sabrat æu prognane, pribavit im hvalu i diku po svoj zemlji gdje ih sramota bijaše dopala.

20. U ono vrijeme ja æu vas dovesti, u ono vrijeme ja æu vas sabrati! Tada æu vam dati hvalu i diku meðu narodima zemlje, kad okrenem vašu sudbinu pred vašim oèima" - govori Jahve.

A humildade e a caridade são as “cordas mestras”. Todas as outras virtudes dependem delas. Uma é a mais baixa; a outra é a mais alta. ( P.e Pio ) São Padre Pio de Pietrelcina