1. Buduæi da Zakon ima tek sjenu buduæih dobara, a ne sam lik zbiljnosti, on uistinu žrtvama koje se - iz godine u godinu iste - neprestano prinose ne može nikada usavršiti one što pristupaju.

2. Ta ne bi li se prestale prinositi kad bogoslužnici, jednom oèišæeni, ne bi više imali nikakve svijesti grijeha?

3. Ali po njima se iz godine u godinu podsjeæa na grijehe.

4. Jer krv bikova i jaraca nikako ne može odnijeti grijeha.

5. Zato On ulazeæi u svijet veli: Žrtva i prinos ne mile ti se, nego si mi tijelo pripravio;

6. paljenice i okajnice ne sviðaju ti se.

7. Tada rekoh: "Evo dolazim!" U svitku knjige piše za mene: "Vršiti, Bože, volju tvoju!"

8. Pošto gore reèe: Žrtve i prinosi, paljenice i okajnice - koje se po Zakonu prinose - ne mile ti se i ne sviðaju,

9. veli zatim: Evo dolazim vršiti volju tvoju! Dokida prvo da uspostavi drugo.

10. U toj smo volji posveæeni prinosom tijela Isusa Krista jednom zauvijek.

11. I svaki je sveæenik dan za danom u bogoslužju te uèestalo prinosi iste žrtve, koje nikako ne mogu odnijeti grijeha.

12. A ovaj, pošto je prinio jednu jedincatu žrtvu za grijehe, zauvijek sjede zdesna Bogu

13. èekajuæi otad dok se neprijatelji ne podlože za podnožje nogama njegovim.

14. Jednim uistinu prinosom zasvagda usavrši posveæene.

15. A to nam svjedoèi i Duh Sveti. Pošto je doista rekao:

16. "Ovo je Savez kojim æu se svezati s njima nakon ovih dana", Gospodin govori: "Zakone æu svoje staviti u njihova srca i upisati ih u dušu njihovu.

17. I grijeha se njihovih i bezakonja njihovih neæu više spominjati."

18. A gdje su grijesi oprošteni, nema više prinosa za njih.

19. Imamo dakle, braæo, slobodan ulaz u Svetinju po krvi Isusovoj -

20. put nov i živ što nam ga On otvori kroz zavjesu, to jest svoje tijelo;

21. imamo i Velikog sveæenika nad kuæom Božjom.

22. Pristupajmo stoga s istinitim srcem u punini vjere, srdaca škropljenjem oèišæenih od zle savjesti i tijela oprana èistom vodom.

23. Èuvajmo nepokolebljivu vjeru nade jer je vjeran Onaj koji dade obeæanje.

24. I pazimo jedni na druge da se potièemo na ljubav i dobra djela

25. te ne propuštamo svojih sastanaka, kako je u nekih obièaj, nego se hrabrimo, to više što više vidite da se bliži Dan.

26. Jer ako svojevoljno griješimo pošto primismo spoznanje istine, nema više žrtve za grijehe,

27. nego strašno isèekivanje suda i bijesa ognja što æe proždrijeti protivnike.

28. Je li tko prekršio Zakon Mojsijev, bez milosrða biva pogubljen na osnovi dvojice ili trojice svjedoka.

29. Zamislite koliko li æe goru kaznu zavrijediti tko Sina Božjega pogazi, i neèistom smatra krv Saveza kojom je posveæen, i Duha milosti pogrdi?

30. Ta poznajemo Onoga koji je rekao: Moja je odmazda, ja æu je vratiti; i još: Sudit æe Gospodin svome puku.

31. Strašno je upasti u ruke Boga živoga.

32. A spomenite se onih prvih dana kada ste, tek prosvijetljeni, izdržali veliku patnièku borbu:

33. ovamo javno izvrgnuti porugama i nevoljama, onamo postavši zajednièari onih s kojima se tako postupalo.

34. I doista, sa sužnjevima ste suosjeæali i s radošæu prihvatili otimanje dobara znajuæi da imate bolji, trajan posjed.

35. Ne gubite dakle pouzdanja! Pripada mu velika plaæa!

36. Postojanosti vam uistinu treba da biste vršeæi volju Božju zadobili obeæano.

37. Jer još malo, sasvim malo, i Onaj koji dolazi doæi æe i neæe zakasniti

38. A pravednik æe moj od vjere živjeti, ako li pak otpadne, ne mili se on duši mojoj.

39. A mi nismo od onih koji otpadaju, sebi na propast, nego od onih koji vjeruju na spas duše.

“Aquele que procura a vaidade das roupas não conseguirá jamais se revestir com a vida de Jesus Cristo.” São Padre Pio de Pietrelcina