1. "Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte!

2. U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: 'Idem pripraviti vam mjesto'?

3. Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno æu doæi i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja.

4. A kamo ja odlazim, znate put."

5. Reèe mu Toma: "Gospodine, ne znamo kamo odlaziš. Kako onda možemo put znati?"

6. Odgovori mu Isus: "Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni.

7. Da ste upoznali mene, i Oca biste moga upoznali. Od sada ga i poznajete i vidjeli ste ga."

8. Kaže mu Filip: "Gospodine, pokaži nam Oca i dosta nam je!"

9. Nato æe mu Isus: "Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš?" "Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Kako ti onda kažeš: 'Pokaži nam Oca'?

10. Ne vjeruješ li da sam ja u Ocu i Otac u meni? Rijeèi koje vam govorim, od sebe ne govorim: Otac koji prebiva u meni èini djela svoja.

11. Vjerujte mi: ja sam u Ocu i Otac u meni. Ako ne inaèe, zbog samih djela vjerujte.

12. Zaista, zaista, kažem vam: Tko vjeruje u mene, èinit æe djela koja ja èinim; da veæa æe od njih èiniti jer ja odlazim Ocu.

13. I što god zaištete u moje ime, uèinit æu, da se proslavi Otac u Sinu.

14. Ako me što zaištete u moje ime, uèinit æu."

15. "Ako me ljubite, zapovijedi æete moje èuvati.

16. I ja æu moliti Oca i on æe vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek:

17. Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je.

18. Neæu vas ostaviti kao siroèad; doæi æu k vama.

19. Još malo i svijet me više neæe vidjeti, no vi æete me vidjeti jer ja živim i vi æete živjeti.

20. U onaj æete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama.

21. Tko ima moje zapovijedi i èuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega æe ljubiti Otac moj, i ja æu ljubiti njega i njemu se oèitovati."

22. Kaže mu Juda, ne Iškariotski: "Gospodine, kako to da æeš se oèitovati nama, a ne svijetu?"

23. Odgovori mu Isus: "Ako me tko ljubi, èuvat æe moju rijeè pa æe i Otac moj ljubiti njega i k njemu æemo doæi i kod njega se nastaniti.

24. Tko mene ne ljubi, rijeèi mojih ne èuva. A rijeè koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla.

25. To sam vam govorio dok sam boravio s vama.

26. Branitelj - Duh Sveti, koga æe Otac poslati u moje ime, pouèavat æe vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh.

27. Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši.

28. Èuli ste, rekoh vam: 'Odlazim i vraæam se k vama.' Kad biste me ljubili, radovali biste se što idem Ocu jer Otac je veæi od mene.

29. Kazao sam vam to sada, prije negoli se dogodi, da vjerujete kad se dogodi.

30. Neæu više s vama mnogo govoriti jer dolazi knez svijeta. Protiv mene ne može on ništa.

31. Ali neka svijet upozna da ja ljubim Oca i da tako èinim kako mi je zapovjedio Otac. Ustanite, poðimo odavde!"

“A maior alegria de um pai é que os filhos se amem, formem um só coração e uma só alma. Não fostes vós que me escolhestes, mas o pai celeste que, na minha primeira missa, me fez ver todos os filhos que me confiava”.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina