Timóteusnak írt I. levél, 1

Katolikus Biblia

1 Pál, üdvözítõ Istenünknek és reménységünknek, Krisztus Jézusnak rendeletébõl Krisztus Jézus apostola

2 Timóteusnak, a hitben igaz fiának. Kegyelem, irgalom és békesség Istentõl, az Atyától, és Urunktól, Krisztus Jézustól.

3 Amikor elindultam Macedóniába, arra kértelek, maradj Efezusban, és figyelmeztess bizonyos embereket, hogy ne tanítsanak téves dolgokat,

4 ne veszõdjenek mesékkel és vég nélküli családfákkal, amelyek csak vitatkozásra adnak alkalmat, de a hiten alapuló üdvrendet nem szolgálják.

5 A tanításnak a célja a tiszta szívbõl, jó lelkiismeretbõl és õszinte hitbõl fakadó szeretet.

6 Ettõl némelyek eltértek, és üres fecsegésre adták magukat.

7 A törvény tanítói szeretnének lenni, de nem értik, amit mondanak, és amit olyan csökönyösen állítanak.

8 Mi tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki helyesen alkalmazza;

9 de tudatában kell lennünk, hogy a törvényt nem az igaz emberért hozták, hanem a gonoszokért, a lázadókért, az istentelenekért, a bûnösökért, a vallástalanokért, a közönséges lelkûekért, az apa- és anyagyilkosokért, a vérengzõkért,

10 a tisztátalanokért, a fajtalanokért, a rabszolga-kereskedõkért, a hazugokért, a hamisan esküvõkért, és mindazért, ami még ellenkezik az igaz tanítással,

11 a boldog Isten dicsõségérõl szóló evangéliummal, amelynek hirdetésére megbízást kaptam.

12 Hálát adok Urunknak, Jézus Krisztusnak, aki erõt adott nekem, megbízhatónak tartott és meghívott a szolgálatára, engem,

13 aki azelõtt káromoltam s üldöztem és erõszakos ember voltam. De megkönyörült rajtam, mivel hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem.

14 Sõt valósággal elárasztott az Úr kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és az iránta való szeretettel.

15 Igaz beszéd ez, és teljes hitelt érdemel: Krisztus Jézus azért jött a világba, hogy üdvözítse a bûnösöket, s közöttük én vagyok az elsõ.

16 De éppen azért nyertem irgalmat, hogy Jézus Krisztus elõször is rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaképül azoknak, akik a jövõben hisznek majd benne, és így eljutnak az örök életre.

17 Az örökkévalóság királyának, a halhatatlan és láthatatlan, egyedülvaló Istennek tisztelet és dicsõség mindörökkön örökké! Amen.

18 Lelkedre kötöm, Timóteus fiam, hogy a rólad szóló korábbi prófétai szavak értelmében a jó harcot vívd meg bizalommal.

19 Tarts ki a hitben, és õrizd meg tisztán a lelkiismeretedet. Ezt néhányan elvesztették, s ezért a hitben hajótörést szenvedtek.

20 Közéjük tartoznak Himeneusz és Alexander, akiket átadtam a sátánnak, hadd tanulják meg, hogy ne káromkodjanak.


Chapters: