1. Pál, üdvözítõ Istenünknek és reménységünknek, Krisztus Jézusnak rendeletébõl Krisztus Jézus apostola

2. Timóteusnak, a hitben igaz fiának. Kegyelem, irgalom és békesség Istentõl, az Atyától, és Urunktól, Krisztus Jézustól.

3. Amikor elindultam Macedóniába, arra kértelek, maradj Efezusban, és figyelmeztess bizonyos embereket, hogy ne tanítsanak téves dolgokat,

4. ne veszõdjenek mesékkel és vég nélküli családfákkal, amelyek csak vitatkozásra adnak alkalmat, de a hiten alapuló üdvrendet nem szolgálják.

5. A tanításnak a célja a tiszta szívbõl, jó lelkiismeretbõl és õszinte hitbõl fakadó szeretet.

6. Ettõl némelyek eltértek, és üres fecsegésre adták magukat.

7. A törvény tanítói szeretnének lenni, de nem értik, amit mondanak, és amit olyan csökönyösen állítanak.

8. Mi tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki helyesen alkalmazza;

9. de tudatában kell lennünk, hogy a törvényt nem az igaz emberért hozták, hanem a gonoszokért, a lázadókért, az istentelenekért, a bûnösökért, a vallástalanokért, a közönséges lelkûekért, az apa- és anyagyilkosokért, a vérengzõkért,

10. a tisztátalanokért, a fajtalanokért, a rabszolga-kereskedõkért, a hazugokért, a hamisan esküvõkért, és mindazért, ami még ellenkezik az igaz tanítással,

11. a boldog Isten dicsõségérõl szóló evangéliummal, amelynek hirdetésére megbízást kaptam.

12. Hálát adok Urunknak, Jézus Krisztusnak, aki erõt adott nekem, megbízhatónak tartott és meghívott a szolgálatára, engem,

13. aki azelõtt káromoltam s üldöztem és erõszakos ember voltam. De megkönyörült rajtam, mivel hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem.

14. Sõt valósággal elárasztott az Úr kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és az iránta való szeretettel.

15. Igaz beszéd ez, és teljes hitelt érdemel: Krisztus Jézus azért jött a világba, hogy üdvözítse a bûnösöket, s közöttük én vagyok az elsõ.

16. De éppen azért nyertem irgalmat, hogy Jézus Krisztus elõször is rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaképül azoknak, akik a jövõben hisznek majd benne, és így eljutnak az örök életre.

17. Az örökkévalóság királyának, a halhatatlan és láthatatlan, egyedülvaló Istennek tisztelet és dicsõség mindörökkön örökké! Amen.

18. Lelkedre kötöm, Timóteus fiam, hogy a rólad szóló korábbi prófétai szavak értelmében a jó harcot vívd meg bizalommal.

19. Tarts ki a hitben, és õrizd meg tisztán a lelkiismeretedet. Ezt néhányan elvesztették, s ezért a hitben hajótörést szenvedtek.

20. Közéjük tartoznak Himeneusz és Alexander, akiket átadtam a sátánnak, hadd tanulják meg, hogy ne káromkodjanak.


“Você teme um homem,um pobre instrumento nas mãos de Deus, mas não teme a justiça divina?” São Padre Pio de Pietrelcina