Found 25 Results for: proguta

 • Stoga budi proklet na zemlji koja je rastvorila usta da proguta s ruke tvoje krv brata tvoga! (Knjiga Postanka 4, 11)

 • svaki baci svoj štap, koji se pretvori u zmiju. Ali Aronov štap proguta njihove štapove. (Knjiga Izlaska 7, 12)

 • Kola faraonova i vojsku mu u more baci; cvijet njegovih štitonoša More crveno proguta. (Knjiga Izlaska 15, 4)

 • Desnicu si pružio i zemlja ih proguta! (Knjiga Izlaska 15, 12)

 • Ali izbije plamen ispred Jahve te ih proguta - poginuše oni pred Jahvom. (Levitski zakonik 10, 2)

 • Ali ako Jahve uèini neèuveno: ako zemlja rastvori svoje ralje i proguta ih sa svim što je njihovo te živi siðu u Šeol, onda znajte da su ovi ljudi prezreli Jahvu." (Knjiga Brojeva 16, 30)

 • zemlja rastvori svoje ralje i proguta ih s njihovim domovima, sa svim Korahovim ljudima i svim njihovim imanjem. (Knjiga Brojeva 16, 32)

 • Na njihov vrisak svi Izraelci što su stajali oko njih pobjegoše govoreæi: "Da i nas zemlja ne proguta!" (Knjiga Brojeva 16, 34)

 • gle, ustat æe narod k'o lavica, diæi æe se poput lava: leæi neæe dok plijen ne proguta, dok ne popije krv pobijenih." (Knjiga Brojeva 23, 24)

 • što je uèinio s Datanom i Abiramom, sinovima Eliaba, Rubenova potomka, kad zemlja rastvori ralje svoje te ih proguta sred svega Izraela, njih i njihove obitelji, njihove šatore i sve što imahu. (Ponovljeni zakon 11, 6)

 • I oganj Jahvin pade i proguta paljenicu i drva, kamenje i prašinu, èak i vodu u jarku isuši. (Prva knjiga o kraljevima 18, 38)

 • Ilija odgovori i reèe pedesetniku: "Ako sam èovjek Božji, neka oganj siðe s neba i neka te proguta, tebe i tvoju pedesetoricu." I oganj se spusti s neba i proguta ga, njega i njegovu pedesetoricu. (Druga knjiga o kraljevima 1, 10)


“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina