Found 2717 Results for: kao

 • I anðelu Crkve u Tijatiri napiši: "Ovo govori Sin Božji, Onaj u koga su oèi kao plamen ognjeni, a noge mu nalik na mjed uglaðenu: (Otkrivenje 2, 18)

 • i vladat æe njima palicom gvozdenom, kao posuðe glineno satirati ih - (Otkrivenje 2, 27)

 • kao što i ja to primih od Oca svoga. I dat æu mu zvijezdu Danicu. (Otkrivenje 2, 28)

 • Spomeni se dakle: kako si primio Rijeè i poslušao, tako je i èuvaj - i obrati se. Ne budeš li dakle budan, doæi æu kao tat, a neæeš znati u koji æu èas doæi na te. (Otkrivenje 3, 3)

 • "Pobjednika æu posjesti sa sobom na prijestolje svoje, kao što i ja, pobijedivši, sjedoh s Ocem svojim na prijestolje njegovo." (Otkrivenje 3, 21)

 • Nakon toga vidjeh: gle, vrata otvorena na nebu! A onaj prijašnji glas, što ga ono zaèuh kao glas trublje što govoraše sa mnom, reèe: "Uziði ovamo i pokazat æu ti što se ima dogoditi nakon ovoga!" (Otkrivenje 4, 1)

 • a pred prijestoljem kao neko stakleno more, nalik na prozirac. U sredini prijestolja, oko prijestolja, èetiri biæa, sprijeda i straga puna oèiju: (Otkrivenje 4, 6)

 • prvo biæe slièno lavu, drugo biæe slièno juncu, treæe biæe s licem kao èovjeèjim, èetvrto biæe slièno leteæem orlu. (Otkrivenje 4, 7)

 • I vidjeh: posred prijestolja i èetiriju biæa i posred starješina stoji, kao zaklan, Jaganjac sa sedam rogova i sedam oèiju, to jest sedam duhova Božjih, po svoj zemlji poslanih. (Otkrivenje 5, 6)

 • I vidjeh: kad Jaganjac otvori prvi od sedam peèata, zaèujem gdje prvo od èetiri biæa govori glasom kao gromovnim: "Doði!" (Otkrivenje 6, 1)

 • Pogledam, a ono konj bijelac i u njegova konjanika luk. I dan mu je vijenac te kao pobjednik poðe da pobijedi. (Otkrivenje 6, 2)

 • Tada zaèujem kao neki glas isred èetiriju biæa gdje govori: "Mjera pšenice za denar! Tri mjere jeèma za denar! A ulju i vinu ne udi!" (Otkrivenje 6, 6)


“Que Maria sempre enfeite sua alma com as flores e o perfume de novas virtudes e coloque a mão materna sobre sua cabeça. Fique sempre e cada vez mais perto de nossa Mãe celeste, pois ela é o mar que deve ser atravessado para se atingir as praias do esplendor eterno no reino do amanhecer.” São Padre Pio de Pietrelcina