Found 10 Results for: baštinit

  • Jer æe biti satrti zlikovci, a koji se u Jahvu uzdaju, baštinit æe zemlju. $VAU (Psalmi 37, 9)

  • Oni koje Jahve blagoslovi baštinit æe zemlju, a koje prokune bit æe zatrti. $MEM (Psalmi 37, 22)

  • U Jahvu se uzdaj i drži se puta njegova: on æe te uzvisit' i baštinit æeš zemlju; radostan æeš gledati propast bezbožnih. $REŠ (Psalmi 37, 34)

  • Baštinit æe ga potomci slugu njegovih; prebivat æe u njemu oni što ljube ime Božje. (Psalmi 69, 37)

  • Tko je posjeduje baštinit æe èast, i kamo god krene, Gospod ga blagoslivlja. (Knjiga Sirahova 4, 13)

  • Kad uzmeš vikati, nek' te izbave kipovi koje si skupila, sve æe ih vjetar raznijeti, vihor æe ih otpuhnuti. A tko se u me uzda, baštinit æe zemlju i zaposjest æe svetu goru moju. (Izaija 57, 13)

  • Dvostruka bijaše njihova sramota - rug i prezir bijahu im baština - zato æe u zemlji svojoj baštinit' dvostruko, njihova æe biti radost vjeèita. (Izaija 61, 7)

  • Izvest æu iz Jakova potomstvo, a iz Jude baštinika gora svojih; baštinit æe ih odabranici moji, i moje æe se sluge ondje naseliti. (Izaija 65, 9)

  • Žitelji negepski baštinit æe goru Ezavljevu, žitelji Šefele zemlju filistejsku; baštinit æe kraj Efrajimov i kraj samarijski, a Benjamin æe baštiniti Gilead. (Obadija 1, 19)

  • A izgnana nekoæ vojska sinova Izraelovih baštinit æe Kanaan sve do Sarfate; izgnanici jeruzalemski što su u Sefaradu baštinit æe gradove negepske. (Obadija 1, 20)


“O verdadeiro servo de Deus é aquele que usa a caridade para com seu próximo, que está decidido a fazer a vontade de Deus a todo custo, que vive em profunda humildade e simplicidade”. São Padre Pio de Pietrelcina