Found 3952 Results for: Bog

 • Tada Bog reèe Noi: (Knjiga Postanka 8, 15)

 • Jahve omirisa miris ugodni pa reèe u sebi: "Nikad više neæu zemlju u propast strovaliti zbog èovjeka, tÓa èovjeèje su misli opake od njegova poèetka; niti æu ikad više uništiti sva živa stvorenja, kako sam uèinio. (Knjiga Postanka 8, 21)

 • Tada Bog blagoslovi Nou i njegove sinove i reèe im: "Plodite se i množite i zemlju napunite. (Knjiga Postanka 9, 1)

 • Još reèe Bog Noi i njegovim sinovima s njim: (Knjiga Postanka 9, 8)

 • I reèe Bog: "A ovo znamen je Saveza koji stavljam izmeðu sebe i vas i svih živih biæa što su s vama, za naraštaje buduæe: (Knjiga Postanka 9, 12)

 • U oblaku kad se pojavi duga, ja æu je vidjeti i vjekovnog æu se sjeæati Saveza izmeðu Boga i svake žive duše, svakog tijela na zemlji." (Knjiga Postanka 9, 16)

 • I reèe Bog Noi: "To neka je znak Saveza koji sam postavio izmeðu sebe i svih živih biæa što su na zemlji." (Knjiga Postanka 9, 17)

 • Onda nastavi: "Blagoslovljen Jahve, Šemov Bog, Kanaanac nek' mu je sluga! (Knjiga Postanka 9, 26)

 • Nek Bog raširi Jafeta da prebiva pod šatorima Šemovim, Kanaanac nek' mu je sluga!" (Knjiga Postanka 9, 27)

 • Nego reci da si mi sestra, tako da i meni bude zbog tebe dobro i da, iz obzira prema tebi, poštede moj život." (Knjiga Postanka 12, 13)

 • Abramu poðe dobro zbog nje; steèe on stoke i goveda, magaraca, slugu i sluškinja, magarica i deva. (Knjiga Postanka 12, 16)

 • Ali Jahve udari faraona i njegov dom velikim nevoljama zbog Abramove žene Saraje. (Knjiga Postanka 12, 17)


“Deus não opera prodígios onde não há fé.” São Padre Pio de Pietrelcina