Found 16 Results for: Betlehem

 • Tako umrije Rahela. Sahrane je na putu u Efratu, to jest Betlehem. (Knjiga Postanka 35, 19)

 • Kad sam se, naime, vraæao iz Padana, na moju žalost, tvoja majka Rahela umrije na putovanju u kanaansku zemlju, tek u maloj udaljenosti od Efrate. Sahranio sam je ondje uz put u Efratu, sadašnji Betlehem." (Knjiga Postanka 48, 7)

 • Maarat, Bet-Anot, Eltekon: šest gradova s njihovim selima. Tekoa, Efrata (to jest Betlehem), Peor, Etan, Kulon, Tatam, Sores, Karem, Galim, Beter, Manah: jedanaest gradova s njihovim selima. (Jošua 15, 59)

 • Pa Katat, Nahalal, Šimron, Jidalu i Betlehem: dvanaest gradova s njihovim selima. (Jošua 19, 15)

 • Rasrdivši se jednom, njegova ga inoèa ostavi i vrati se u oèevu kuæu u Judin Betlehem i bila je ondje neko vrijeme, kakva èetiri mjeseca. (Knjiga o sucima 19, 2)

 • A on mu odgovori: "Idemo od Judina Betlehema, na kraj Efrajimove gore. Ja sam odande. Išao sam u Judin Betlehem i vraæam se kuæi, ali nema nikoga da me primi k sebi u kuæu. (Knjiga o sucima 19, 18)

 • Tako su zajedno išle dok ne doðoše u Betlehem. A kad doðoše u Betlehem, sav se grad uzbudi zbog njih. "Ma je li ovo Noemi?" - pitahu žene. (Knjiga o Ruti 1, 19)

 • Tako se vrati Noemi s Rutom Moapkom, snahom svojom, s Moapskih poljana. Stigle su u Betlehem baš kad je poèela žetva jeèma. (Knjiga o Ruti 1, 22)

 • Samuel uèini kako mu je zapovjedio Jahve. Kad je došao u Betlehem, gradske mu starješine dršæuæi doðu u susret i zapitaju: "Znaèi li tvoj dolazak dobro?" (Prva knjiga o Samuelu 16, 4)

 • Ako tvoj otac opazi da me nema, reæi æeš mu ovako: 'David me uporno molio da ga pustim da skokne u svoj grad Betlehem, jer se ondje slavi godišnja žrtva za svu njegovu obitelj.' (Prva knjiga o Samuelu 20, 6)

 • A Jonatan odgovori Šaulu: "David me uporno molio da ga pustim da ide u Betlehem. (Prva knjiga o Samuelu 20, 28)

 • Salmini su sinovi: Betlehem, Netofaæani, Atrot, Bet Joab i polovina Manahaæana, Saraæani. (Prva knjiga Ljetopisa 2, 54)


“No tumulto das paixões terrenas e das adversidades, surge a grande esperança da misericórdia inexorável de Deus. Corramos confiantes ao tribunal da penitência onde Ele, com ansiedade paterna, espera-nos a todo instante.” São Padre Pio de Pietrelcina