Found 33 Results for: ždrijeb

 • Tada odgovori Jošua domu Josipovu, i Efrajimu i Manašeu: "Vi ste brojan narod i imate silnu snagu. Zato neæeš dobiti samo jedan ždrijeb: (Jošua 17, 17)

 • A vi raspišite zemlju na sedam dijelova i donesite mi amo da bacim ždrijeb za vas ovdje pred Jahvom, Bogom našim. (Jošua 18, 6)

 • Spreme se ti ljudi na put, a Jošua zapovjedi onima koji su pošli popisati zemlju: "Idite i obiðite svu zemlju i opišite je, pa se onda vratite k meni da bacim ždrijeb ovdje pred Jahvom u Šilu." (Jošua 18, 8)

 • A Jošua baci za njih ždrijeb u Šilu pred Jahvom i ondje razdijeli Jošua zemlju sinovima Izraelovim po njihovim dijelovima plemenskim. (Jošua 18, 10)

 • I pade ždrijeb na pleme sinova Benjaminovih po njihovim porodicama: utvrdi se da je njihov dio izmeðu dijela sinova Judinih i sinova Josipovih. (Jošua 18, 11)

 • Drugi ždrijeb izaðe za Šimuna, za pleme sinova Šimunovih po porodicama njihovim: njihova je baština bila usred sinova Judinih. (Jošua 19, 1)

 • Treæi ždrijeb izaðe za sinove Zebulunove po porodicama njihovim: njihovo je podruèje sezalo do Sarida, (Jošua 19, 10)

 • Èetvrti je ždrijeb izašao za Jisakara, za sinove Jisakarove po njihovim porodicama. (Jošua 19, 17)

 • Peti ždrijeb iziðe za pleme sinova Ašerovih po njihovim porodicama. (Jošua 19, 24)

 • Šesti ždrijeb izaðe za sinove Naftalijeve po njihovim porodicama. (Jošua 19, 32)

 • Izaðe sedmi ždrijeb za pleme sinova Danovih po porodicama njihovim. (Jošua 19, 40)

 • Iziðe, dakle, ždrijeb za porodice Kehatove: levitima, potomcima sveæenika Arona, pripade trinaest gradova od plemena Judina, Šimunova i Benjaminova; (Jošua 21, 4)


“Recorramos a Jesus e não às pessoas, pois só ele nunca nos faltará.” São Padre Pio de Pietrelcina