1. A o posluživanju svetih suvišno je da vam pišem.

2. Ta poznajem vašu spremnost s koje se vama ponosim pred Makedoncima: "Ahaja je spremna od prošle godine." I vaša gorljivost potaknu mnoge.

3. Ipak šaljem braæu da se u tome pogledu ne opovrgne što se vama ponosimo; da budete spremni kao što sam tvrdio te se -

4. ako sa mnom doðu Makedonci i naðu vas nespremne - ne osramotimo s preuzetnosti mi, da ne kažemo vi.

5. Smatrao sam dakle potrebnim zamoliti braæu da unaprijed poðu k vama i da pripreme vaš još prije obeæani dar te bude pripravan - kao dar darežljivosti, a ne škrtosti.

6. Ta eno: tko sije oskudno, oskudno æe i žeti; a tko sije obilato, obilato æe i žeti.

7. Svatko neka dade kako je srcem odluèio; ne sa žalošæu ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja.

8. A Bog vas može obilato obdariti svakovrsnim darom da u svemu svagda imate svega dovoljno za se i izobilno za svako dobro djelo -

9. kao što je pisano: Rasipno dijeli, daje sirotinji, pravednost njegova ostaje dovijeka.

10. A onaj koji pribavlja sjeme sijaèu i kruh za jelo, pribavit æe i umnožiti sjeme vaše i poveæati plodove pravednosti vaše.

11. Tako æete se u svemu obogatiti za svakovrsnu darežljivost koja se, našim posredovanjem, izvija u zahvalnicu Bogu.

12. Jer ovo bogoslužno posluživanje ne samo da podmiruje oskudicu svetih nego se i obilno prelijeva u mnoge zahvalnice Bogu.

13. Osvjedoèeni ovim posluživanjem, slave Boga zbog vašega pokornog ispovijedanja evanðelja Kristova i zbog velikodušnog zajedništva prema njima i prema svima.

14. A moleæi se za vas, èeznu za vama zbog preobilne milosti Božje na vama.

15. Hvala Bogu na njegovu neizrecivom daru!

“Se tanta atenção é dada aos bens desta Terra, quanto mais se deve dar aos do Céu? Faça, portanto, uma boa leitura espiritual, a santa meditação, o exame de consciência, e fará progresso na perfeição cristã e no amor de Jesus.” São Padre Pio de Pietrelcina