Encontrados 52 resultados para: wsautwV

 • sunekalesen de faraw touV sofistaV aiguptou kai touV farmakouV kai epoihsan kai oi epaoidoi twn aiguptiwn taiV farmakeiaiV autwn wsautwV (Êxodo 7, 11)
 • epoihsan de wsautwV kai oi epaoidoi twn aiguptiwn taiV farmakeiaiV autwn kai esklhrunqh h kardia faraw kai ouk eishkousen autwn kaqaper eipen kurioV (Êxodo 7, 22)

 • epoihsan de wsautwV kai oi epaoidoi twn aiguptiwn taiV farmakeiaiV autwn kai anhgagon touV batracouV epi ghn aiguptou (Êxodo 8, 3)

 • epoihsan de wsautwV kai oi epaoidoi taiV farmakeiaiV autwn exagagein ton sknifa kai ouk hdunanto kai egenonto oi sknifeV en toiV anqrwpoiV kai en toiV tetraposin (Êxodo 8, 14)

 • epi sarka anqrwpou ou crisqhsetai kai kata thn sunqesin tauthn ou poihsete umin eautoiV wsautwV agion estin kai agiasma estai umin (Êxodo 30, 32)

 • oV an poihsh wsautwV kai oV an dw ap' autou allogenei exoleqreuqhsetai ek tou laou autou (Êxodo 30, 33)

 • oV an poihsh wsautwV wste osfrainesqai en autw apoleitai ek tou laou autou (Êxodo 30, 38)
 • kai ean tiV dw mwmon tw plhsion wV epoihsen autw wsautwV antipoihqhsetai autw (Levítico 24, 19)

 • wV esqetai h dorkaV kai h elafoV outwV fagh auto o akaqartoV en soi kai o kaqaroV wsautwV edetai (Deuteronômio 12, 22)

 • kai lhmyh to ophtion kai truphseiV to wtion autou proV thn quran kai estai soi oikethV eiV ton aiwna kai thn paidiskhn sou poihseiV wsautwV (Deuteronômio 15, 17)

 • en taiV polesin sou fagh auto o akaqartoV en soi kai o kaqaroV wsautwV edetai wV dorkada h elafon (Deuteronômio 15, 22)

 • kai epta iereiV econteV epta salpiggaV ieraV parelqetwsan wsautwV enantion tou kuriou kai shmainetwsan eutonwV kai h kibwtoV thV diaqhkhV kuriou epakolouqeitw (Josué 6, 8)
“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina