Encontrados 140 resultados para: udatoV

 • h de gh hn aoratoV kai akataskeuastoV kai skotoV epanw thV abussou kai pneuma qeou epefereto epanw tou udatoV (Gênesis 1, 2)

 • kai eipen o qeoV genhqhtw sterewma en mesw tou udatoV kai estw diacwrizon ana meson udatoV kai udatoV kai egeneto outwV (Gênesis 1, 6)

 • kai epoihsen o qeoV to sterewma kai diecwrisen o qeoV ana meson tou udatoV o hn upokatw tou sterewmatoV kai ana meson tou udatoV tou epanw tou sterewmatoV (Gênesis 1, 7)

 • nwe de hn etwn exakosiwn kai o kataklusmoV egeneto udatoV epi thV ghV (Gênesis 7, 6)

 • kai epekratei to udwr kai eplhquneto sfodra epi thV ghV kai epefereto h kibwtoV epanw tou udatoV (Gênesis 7, 18)

 • kai sthsw thn diaqhkhn mou proV umaV kai ouk apoqaneitai pasa sarx eti apo tou udatoV tou kataklusmou kai ouk estai eti kataklusmoV udatoV tou katafqeirai pasan thn ghn (Gênesis 9, 11)

 • euren de authn aggeloV kuriou epi thV phghV tou udatoV en th erhmw epi thV phghV en th odw sour (Gênesis 16, 7)

 • anesth de abraam to prwi kai elaben artouV kai askon udatoV kai edwken agar kai epeqhken epi ton wmon kai to paidion kai apesteilen authn apelqousa de eplanato thn erhmon kata to frear tou orkou (Gênesis 21, 14)

 • kai anewxen o qeoV touV ofqalmouV authV kai eiden frear udatoV zwntoV kai eporeuqh kai eplhsen ton askon udatoV kai epotisen to paidion (Gênesis 21, 19)

 • kai hlegxen abraam ton abimelec peri twn freatwn tou udatoV wn afeilanto oi paideV tou abimelec (Gênesis 21, 25)

 • kai ekoimisen taV kamhlouV exw thV polewV para to frear tou udatoV to proV oye hnika ekporeuontai ai udreuomenai (Gênesis 24, 11)

 • idou egw esthka epi thV phghV tou udatoV ai de qugatereV twn oikountwn thn polin ekporeuontai antlhsai udwr (Gênesis 24, 13)


“Há alegrias tão sublimes e dores tão profundas que não se consegue exprimir com palavras. O silêncio é o último recurso da alma, quando ela está inefavelmente feliz ou extremamente oprimida!” São Padre Pio de Pietrelcina