Encontrados 13 resultados para: siba

 • kai ek tou oikou saoul paiV hn kai onoma autw siba kai kalousin auton proV dauid kai eipen proV auton o basileuV ei su ei siba kai eipen egw douloV soV (II Samuel 9, 2)
 • kai eipen o basileuV ei upoleleiptai ek tou oikou saoul eti anhr kai poihsw met' autou eleoV qeou kai eipen siba proV ton basilea eti estin uioV tw iwnaqan peplhgwV touV podaV (II Samuel 9, 3)

 • kai eipen o basileuV pou outoV kai eipen siba proV ton basilea idou en oikw macir uiou amihl ek thV ladabar (II Samuel 9, 4)

 • kai ekalesen o basileuV siba to paidarion saoul kai eipen proV auton panta osa estin tw saoul kai olw tw oikw autou dedwka tw uiw tou kuriou sou (II Samuel 9, 9)

 • kai erga autw thn ghn su kai oi uioi sou kai oi douloi sou kai eisoiseiV tw uiw tou kuriou sou artouV kai edetai autouV kai memfibosqe uioV tou kuriou sou fagetai dia pantoV arton epi thV trapezhV mou kai tw siba hsan pentekaideka uioi kai eikosi douloi (II Samuel 9, 10)

 • kai eipen siba proV ton basilea kata panta osa entetaltai o kurioV mou o basileuV tw doulw autou outwV poihsei o douloV sou kai memfibosqe hsqien epi thV trapezhV dauid kaqwV eiV twn uiwn tou basilewV (II Samuel 9, 11)

 • kai tw memfibosqe uioV mikroV kai onoma autw mica kai pasa h katoikhsiV tou oikou siba douloi tou memfibosqe (II Samuel 9, 12)
 • kai dauid parhlqen bracu ti apo thV rowV kai idou siba to paidarion memfibosqe eiV apanthn autou kai zeugoV onwn episesagmenwn kai ep' autoiV diakosioi artoi kai ekaton stafideV kai ekaton foinikeV kai nebel oinou (II Samuel 16, 1)

 • kai eipen o basileuV proV siba ti tauta soi kai eipen siba ta upozugia th oikia tou basilewV tou epikaqhsqai kai oi artoi kai oi foinikeV eiV brwsin toiV paidarioiV kai o oinoV piein toiV eklelumenoiV en th erhmw (II Samuel 16, 2)

 • kai eipen o basileuV kai pou o uioV tou kuriou sou kai eipen siba proV ton basilea idou kaqhtai en ierousalhm oti eipen shmeron epistreyousin moi o oikoV israhl thn basileian tou patroV mou (II Samuel 16, 3)

 • kai eipen o basileuV tw siba idou soi panta osa estin tw memfibosqe kai eipen siba proskunhsaV euroimi carin en ofqalmoiV sou kurie mou basileu (II Samuel 16, 4)

 • kai cilioi andreV met' autou ek tou beniamin kai siba to paidarion tou oikou saoul kai deka pente uioi autou met' autou kai eikosi douloi autou met' autou kai kateuqunan ton iordanhn emprosqen tou basilewV (II Samuel 19, 18)
“A mulher forte é a que tem temor de Deus, a que mesmo à custa de sacrifício faz a vontade de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina