Encontrados 179 resultados para: prwi

 • kai ekalesen o qeoV to fwV hmeran kai to skotoV ekalesen nukta kai egeneto espera kai egeneto prwi hmera mia (Gênesis 1, 5)

 • kai ekalesen o qeoV to sterewma ouranon kai eiden o qeoV oti kalon kai egeneto espera kai egeneto prwi hmera deutera (Gênesis 1, 8)

 • kai egeneto espera kai egeneto prwi hmera trith (Gênesis 1, 13)

 • kai egeneto espera kai egeneto prwi hmera tetarth (Gênesis 1, 19)

 • kai egeneto espera kai egeneto prwi hmera pempth (Gênesis 1, 23)

 • kai eiden o qeoV ta panta osa epoihsen kai idou kala lian kai egeneto espera kai egeneto prwi hmera ekth (Gênesis 1, 31)

 • wrqrisen de abraam to prwi eiV ton topon ou eisthkei enantion kuriou (Gênesis 19, 27)

 • kai wrqrisen abimelec to prwi kai ekalesen pantaV touV paidaV autou kai elalhsen panta ta rhmata tauta eiV ta wta autwn efobhqhsan de panteV oi anqrwpoi sfodra (Gênesis 20, 8)

 • anesth de abraam to prwi kai elaben artouV kai askon udatoV kai edwken agar kai epeqhken epi ton wmon kai to paidion kai apesteilen authn apelqousa de eplanato thn erhmon kata to frear tou orkou (Gênesis 21, 14)

 • anastaV de abraam to prwi epesaxen thn onon autou parelaben de meq' eautou duo paidaV kai isaak ton uion autou kai scisaV xula eiV olokarpwsin anastaV eporeuqh kai hlqen epi ton topon on eipen autw o qeoV (Gênesis 22, 3)

 • kai efagon kai epion autoV kai oi andreV oi met' autou onteV kai ekoimhqhsan kai anastaV prwi eipen ekpemyate me ina apelqw proV ton kurion mou (Gênesis 24, 54)

 • kai anastanteV to prwi wmosan anqrwpoV tw plhsion autou kai exapesteilen autouV isaak kai apwconto ap' autou meta swthriaV (Gênesis 26, 31)


“Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina