Encontrados 364 resultados para: polin

 • kai egnw kain thn gunaika autou kai sullabousa eteken ton enwc kai hn oikodomwn polin kai epwnomasen thn polin epi tw onomati tou uiou autou enwc (Gênesis 4, 17)
 • ek thV ghV ekeinhV exhlqen assour kai wkodomhsen thn nineuh kai thn rowbwq polin kai thn calac (Gênesis 10, 11)

 • kai eipan deute oikodomhswmen eautoiV polin kai purgon ou h kefalh estai ewV tou ouranou kai poihswmen eautoiV onoma pro tou diasparhnai epi proswpou pashV thV ghV (Gênesis 11, 4)

 • kai katebh kurioV idein thn polin kai ton purgon on wkodomhsan oi uioi twn anqrwpwn (Gênesis 11, 5)

 • kai diespeiren autouV kurioV ekeiqen epi proswpon pashV thV ghV kai epausanto oikodomounteV thn polin kai ton purgon (Gênesis 11, 8)

 • ean de elattonwqwsin oi penthkonta dikaioi pente apoleiV eneken twn pente pasan thn polin kai eipen ou mh apolesw ean eurw ekei tessarakonta pente (Gênesis 18, 28)

 • exhlqen de lwt kai elalhsen proV touV gambrouV autou touV eilhfotaV taV qugateraV autou kai eipen anasthte kai exelqate ek tou topou toutou oti ektribei kurioV thn polin edoxen de geloiazein enantion twn gambrwn autou (Gênesis 19, 14)
 • kai eipen autw idou eqaumasa sou to proswpon kai epi tw rhmati toutw tou mh katastreyai thn polin peri hV elalhsaV (Gênesis 19, 21)

 • efrwn de ekaqhto en mesw twn uiwn cet apokriqeiV de efrwn o cettaioV proV abraam eipen akouontwn twn uiwn cet kai pantwn twn eisporeuomenwn eiV thn polin legwn (Gênesis 23, 10)

 • tw abraam eiV kthsin enantion twn uiwn cet kai pantwn twn eisporeuomenwn eiV thn polin (Gênesis 23, 18)

 • kai elaben o paiV deka kamhlouV apo twn kamhlwn tou kuriou autou kai apo pantwn twn agaqwn tou kuriou autou meq' eautou kai anastaV eporeuqh eiV thn mesopotamian eiV thn polin nacwr (Gênesis 24, 10)

 • idou egw esthka epi thV phghV tou udatoV ai de qugatereV twn oikountwn thn polin ekporeuontai antlhsai udwr (Gênesis 24, 13)
“Para consolar uma alma na sua dor, mostre todo o bem que ela ainda pode fazer”. São Padre Pio de Pietrelcina