Encontrados 190 resultados para: poihseiV

 • poihson oun seautw kibwton ek xulwn tetragwnwn nossiaV poihseiV thn kibwton kai asfaltwseiV authn eswqen kai exwqen th asfaltw (Gênesis 6, 14)

 • kai outwV poihseiV thn kibwton triakosiwn phcewn to mhkoV thV kibwtou kai penthkonta phcewn to platoV kai triakonta phcewn to uyoV authV (Gênesis 6, 15)

 • episunagwn poihseiV thn kibwton kai eiV phcun sunteleseiV authn anwqen thn de quran thV kibwtou poihseiV ek plagiwn katagaia diwrofa kai triwrofa poihseiV authn (Gênesis 6, 16)

 • mhdamwV su poihseiV wV to rhma touto tou apokteinai dikaion meta asebouV kai estai o dikaioV wV o asebhV mhdamwV o krinwn pasan thn ghn ou poihseiV krisin (Gênesis 18, 25)

 • egeneto de hnika exhgagen me o qeoV ek tou oikou tou patroV mou kai eipa auth tauthn thn dikaiosunhn poihseiV ep' eme eiV panta topon ou ean eiselqwmen ekei eipon eme oti adelfoV mou estin (Gênesis 20, 13)

 • nun oun omoson moi ton qeon mh adikhsein me mhde to sperma mou mhde to onoma mou alla kata thn dikaiosunhn hn epoihsa meta sou poihseiV met' emou kai th gh h su parwkhsaV en auth (Gênesis 21, 23)

 • alla mnhsqhti mou dia seautou otan eu soi genhtai kai poihseiV en emoi eleoV kai mnhsqhsh peri emou faraw kai exaxeiV me ek tou ocurwmatoV toutou (Gênesis 40, 14)

 • hggisan de ai hmerai israhl tou apoqanein kai ekalesen ton uion autou iwshf kai eipen autw ei eurhka carin enantion sou upoqeV thn ceira sou upo ton mhron mou kai poihseiV ep' eme elehmosunhn kai alhqeian tou mh me qayai en aiguptw (Gênesis 47, 29)

 • kai thn rabdon tauthn thn strafeisan eiV ofin lhmyh en th ceiri sou en h poihseiV en auth ta shmeia (Êxodo 4, 17)

 • eipen de kurioV proV mwushn poreuomenou sou kai apostrefontoV eiV aigupton ora panta ta terata a edwka en taiV cersin sou poihseiV auta enantion faraw egw de sklhrunw thn kardian autou kai ou mh exaposteilh ton laon (Êxodo 4, 21)

 • kai estai hnika ean eisagagh se kurioV o qeoV sou eiV thn ghn twn cananaiwn kai cettaiwn kai euaiwn kai gergesaiwn kai amorraiwn kai ferezaiwn kai iebousaiwn hn wmosen toiV patrasin sou dounai soi ghn reousan gala kai meli kai poihseiV thn latreian tauthn en tw mhni toutw (Êxodo 13, 5)

 • ou poihseiV seautw eidwlon oude pantoV omoiwma osa en tw ouranw anw kai osa en th gh katw kai osa en toiV udasin upokatw thV ghV (Êxodo 20, 4)


“Nas tribulações é necessário ter fé em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina