Encontrados 355 resultados para: opisw

 • kai apesteilen thn peristeran opisw autou idein ei kekopaken to udwr apo proswpou thV ghV (Gênesis 8, 8)
 • akousaV de abram oti hcmalwteutai lwt o adelfoV autou hriqmhsen touV idiouV oikogeneiV autou triakosiouV deka kai oktw kai katediwxen opisw autwn ewV dan (Gênesis 14, 14)

 • exhlqen de lwt proV autouV proV to proquron thn de quran prosewxen opisw autou (Gênesis 19, 6)

 • kai egeneto hnika exhgagon autouV exw kai eipan swzwn swze thn seautou yuchn mh peribleyhV eiV ta opisw mhde sthV en pash th pericwrw eiV to oroV swzou mhpote sumparalhmfqhV (Gênesis 19, 17)

 • kai epebleyen h gunh autou eiV ta opisw kai egeneto sthlh aloV (Gênesis 19, 26)

 • eipen de proV auton o paiV mhpote ou bouletai h gunh poreuqhnai met' emou opisw eiV thn ghn tauthn apostreyw ton uion sou eiV thn ghn oqen exhlqeV ekeiqen (Gênesis 24, 5)

 • kai paralabwn pantaV touV adelfouV autou meq' eautou ediwxen opisw autou odon hmerwn epta kai katelaben auton en tw orei tw galaad (Gênesis 31, 23)
 • wrgisqh de iakwb kai emacesato tw laban apokriqeiV de iakwb eipen tw laban ti to adikhma mou kai ti to amarthma mou oti katediwxaV opisw mou (Gênesis 31, 36)

 • ereiV tou paidoV sou iakwb dwra apestalken tw kuriw mou hsau kai idou autoV opisw hmwn (Gênesis 32, 19)

 • kai eneteilato tw prwtw kai tw deuterw kai tw tritw kai pasi toiV proporeuomenoiV opisw twn poimniwn toutwn legwn kata to rhma touto lalhsate hsau en tw eurein umaV auton (Gênesis 32, 20)

 • kai ereite idou o paiV sou iakwb paraginetai opisw hmwn eipen gar exilasomai to proswpon autou en toiV dwroiV toiV proporeuomenoiV autou kai meta touto oyomai to proswpon autou iswV gar prosdexetai to proswpon mou (Gênesis 32, 21)

 • kai epoihsen taV duo paidiskaV kai touV uiouV autwn en prwtoiV kai leian kai ta paidia authV opisw kai rachl kai iwshf escatouV (Gênesis 33, 2)
“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina