Encontrados 4 resultados para: lutrwsiV

  • ean de tiV apodwtai oikian oikhthn en polei teteicismenh kai estai h lutrwsiV authV ewV plhrwqh eniautoV hmerwn estai h lutrwsiV authV (Levítico 25, 29)

  • meta to praqhnai autw lutrwsiV estai autw eiV twn adelfwn autou lutrwsetai auton (Levítico 25, 48)

  • kai h lutrwsiV autou apo mhniaiou h suntimhsiV pente siklwn kata ton siklon ton agion eikosi oboloi eisin (Números 18, 16)


  • oti para tw kuriw to eleoV kai pollh par' autw lutrwsiV (Salmos 129, 7)

“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraquíssimo com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina