Encontrados 85 resultados para: karpon

 • kai eipen o qeoV blasthsatw h gh botanhn cortou speiron sperma kata genoV kai kaq' omoiothta kai xulon karpimon poioun karpon ou to sperma autou en autw kata genoV epi thV ghV kai egeneto outwV (Gênesis 1, 11)

 • kai exhnegken h gh botanhn cortou speiron sperma kata genoV kai kaq' omoiothta kai xulon karpimon poioun karpon ou to sperma autou en autw kata genoV epi thV ghV kai eiden o qeoV oti kalon (Gênesis 1, 12)

 • kai eipen o qeoV idou dedwka umin pan corton sporimon speiron sperma o estin epanw pashV thV ghV kai pan xulon o ecei en eautw karpon spermatoV sporimou umin estai eiV brwsin (Gênesis 1, 29)

 • equmwqh de iakwb th rachl kai eipen auth mh anti qeou egw eimi oV esterhsen se karpon koiliaV (Gênesis 30, 2)

 • eipen de kurioV proV mwushn ekteinon thn ceira epi ghn aiguptou kai anabhtw akriV epi thn ghn kai katedetai pasan botanhn thV ghV kai panta ton karpon twn xulwn on upelipeto h calaza (Êxodo 10, 12)

 • kai ekaluyen thn oyin thV ghV kai efqarh h gh kai katefagen pasan botanhn thV ghV kai panta ton karpon twn xulwn oV upeleifqh apo thV calazhV ouc upeleifqh clwron ouden en toiV xuloiV kai en pash botanh tou pediou en pash gh aiguptou (Êxodo 10, 15)

 • en de tw etei tw pemptw fagesqe ton karpon prosqema umin ta genhmata autou egw eimi kurioV o qeoV umwn (Levítico 19, 25)

 • kai lhmyesqe th hmera th prwth karpon xulou wraion kai kallunqra foinikwn kai kladouV xulou daseiV kai iteaV kai agnou kladouV ek ceimarrou eufranqhnai enanti kuriou tou qeou umwn epta hmeraV (Levítico 23, 40)

 • ex eth spereiV ton agron sou kai ex eth temeiV thn ampelon sou kai sunaxeiV ton karpon authV (Levítico 25, 3)

 • kai dwsw ton ueton umin en kairw autou kai h gh dwsei ta genhmata authV kai ta xula twn pediwn apodwsei ton karpon autwn (Levítico 26, 4)

 • kai estai eiV kenon h iscuV umwn kai ou dwsei h gh umwn ton sporon authV kai to xulon tou agrou umwn ou dwsei ton karpon autou (Levítico 26, 20)

 • kai poreuqenteV hlqon proV mwushn kai aarwn kai proV pasan sunagwghn uiwn israhl eiV thn erhmon faran kadhV kai apekriqhsan autoiV rhma kai pash th sunagwgh kai edeixan ton karpon thV ghV (Números 13, 26)


“Todas as percepções humanas, de onde quer que venham, incluem o bem e o mal. É necessário saber determinar e assimilar todo o bem e oferecê-lo a Deus, e eliminar todo o mal.” São Padre Pio de Pietrelcina