Encontrados 128 resultados para: iwab

 • kai proseqeto eti acimaaV uioV sadwk kai eipen proV iwab kai estw oti dramw kai ge egw opisw tou cousi kai eipen iwab ina ti touto treceiV uie mou deuro ouk estin soi euaggelia eiV wfeleian poreuomenw (II Samuel 18, 22)
 • kai eipen ti gar ean dramoumai kai eipen autw iwab drame kai edramen acimaaV odon thn tou kecar kai uperebh ton cousi (II Samuel 18, 23)

 • kai eipen o basileuV eirhnh tw paidariw tw abessalwm kai eipen acimaaV eidon to plhqoV to mega tou aposteilai ton doulon tou basilewV iwab kai ton doulon sou kai ouk egnwn ti ekei (II Samuel 18, 29)

 • kai anhggelh tw iwab legonteV idou o basileuV klaiei kai penqei epi abessalwm (II Samuel 19, 2)

 • kai eishlqen iwab proV ton basilea eiV ton oikon kai eipen kathscunaV shmeron to proswpon pantwn twn doulwn sou twn exairoumenwn se shmeron kai thn yuchn twn uiwn sou kai twn qugaterwn sou kai thn yuchn twn gunaikwn sou kai twn pallakwn sou (II Samuel 19, 6)

 • kai tw amessai ereite ouci ostoun mou kai sarx mou su kai nun tade poihsai moi o qeoV kai tade prosqeih ei mh arcwn dunamewV esh enwpion emou pasaV taV hmeraV anti iwab (II Samuel 19, 14)

 • kai exhlqon opisw autou oi andreV iwab kai o cereqqi kai o feleqqi kai panteV oi dunatoi kai exhlqan ex ierousalhm diwxai opisw sabee uiou bocori (II Samuel 20, 7)
 • kai autoi para tw liqw tw megalw tw en gabawn kai amessai eishlqen emprosqen autwn kai iwab periezwsmenoV manduan to enduma autou kai ep' autw periezwsmenoV macairan ezeugmenhn epi thV osfuoV autou en kolew authV kai h macaira exhlqen kai epesen (II Samuel 20, 8)

 • kai eipen iwab tw amessai ei ugiaineiV su adelfe kai ekrathsen h ceir h dexia iwab tou pwgwnoV amessai tou katafilhsai auton (II Samuel 20, 9)

 • kai amessai ouk efulaxato thn macairan thn en th ceiri iwab kai epaisen auton en auth iwab eiV thn yoan kai execuqh h koilia autou eiV thn ghn kai ouk edeuterwsen autw kai apeqanen kai iwab kai abessa o adelfoV autou ediwxen opisw sabee uiou bocori (II Samuel 20, 10)

 • kai anhr esth ep' auton twn paidariwn iwab kai eipen tiV o boulomenoV iwab kai tiV tou dauid opisw iwab (II Samuel 20, 11)

 • hnika de efqasen ek thV tribou parhlqen paV anhr israhl opisw iwab tou diwxai opisw sabee uiou bocori (II Samuel 20, 13)
“Cada Missa lhe obtém um grau mais alto de gloria no Céu!” São Padre Pio de Pietrelcina